Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như thế nào?

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

Mục lục bài viết

1. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nào?

1.1. Nhóm thứ nhất, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

- Sản xuất, chế biến thực phẩm;

- Dệt;

- Sản xuất trang phục;

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan;

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện;

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic;

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác;

>> Xem thêm:  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

- Sản xuất kim loại;

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học;

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

- Xây dựng;

1.2. Nhóm thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

- Vận tải kho bãi;

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống;

- Giáo dục và đào tạo;

- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

- Hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm;

- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;

- Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác;

- Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;

- Hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu trên được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

1.3. Nhóm thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

1.4. Nhóm thứ tư: doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.5 Nhóm thứ năm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 41/2020/CĐ-CP là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

>> Xem thêm:  Tính thuế như thế nào khi mua máy móc nước ngoài nhập về Việt Nam?

+ Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại Điều 2 thuộc ngành kinh tế cấp nào thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp nhỏ hơn (ví dụ nếu tên ngành kinh tế được gia hạn thuộc ngành cấp 1 thì toàn bộ các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, 3, 4, 5 đều được áp dụng quy định gia hạn, nếu tên ngành kinh tế thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2, ...).

2. Các loại thuế, tiền thuê đất được gia hạn như thế nào?

2.1. Tổ chức, doanh nghiệp được gia hạn đến thời điểm nào?

2.1.1 Gia hạn nộp tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:

Thời gian gia hạn nộp tiền thuế là 05 tháng (thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý vẫn theo quy định hiện hành), cụ thể như sau:

TT

Đối tượng

Kỳ tính thuế được gia hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp thuế

1

Kê khai theo tháng

Tháng 3/2020

20/4/2020

20/9/2020

Tháng 4/2020

20/5/2020

20/10/2020

Tháng 5/2020

20/6/2020

20/11/2020

Tháng 6/2020

20/7/2020

20/12/2020

2

Kê khai theo quý

Quý 1/2020

30/4/2020

30/9/2020

Quý 2/2020

30/7/2020

30/12/2020

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

2.1.2 Gia hạn nộp thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào Ngân sách Nhà nước thì được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

2.2. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn đến thời điểm nào?

Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn VAT 0% như thế nào ? Cách ghi hóa đơn chính xác

2.3. Thời gian gia hạn tiền thuê đất là bao lâu?

Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 (người nộp thuế nộp tiền thuê đất kỳ 1 chậm nhất ngày 31/10/2020) .

3. Trình tự, thủ tục gia hạn như thế nào?

Người nộp thuế làm Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu tại Nghị định bên dưới ) gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Lưu ý:

  1. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.
  2. Người nộp thuế phải xác định mình thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì mới nộp mẫu gia hạn, tránh trường hợp không thuộc đối tượng vẫn gửi hồ sơ lên cơ quan thuế.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 8/4/2020).

4. Kê khai và nộp điện tử gồm các bước nào?

- Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vảo trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng User và Pass của Người nộp thuế

- Bước 2 : Chọn mục khai thuế  chọn đăng ký tờ khai tích chọn mẫu

GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT. Bấm Tiếp Tục

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

- Bước 3 : Hệ thống thông báo Chấp Nhận hoặc Chọn Lại : Người nộp thuế bấm Chấp nhận.

- Bước 4 : Chọn mục khai thuế chọn kê khai trực tuyến Chọn tờ khai

GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT Bấm tiếp tục

- Bước 5: Người nộp thuế vào kê khai GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn Ký và nộp tờ khai.

5. Làm thế nào để xác định được tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ?

Áp dụng Điều 6 tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP, các đơn vị tự xác định đơn vị mình thuộc nhóm doanh nghiệp nào trong trong nhóm doanh nghiệp dưới đây:

Tiêu chí xác định

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH

Bình quân năm không quá 10 người

Bình quân năm không quá 10 người

Bình quân năm không quá 100 người

Bình quân năm không quá 50 người

Bình quân năm không quá 200 người

Bình quân năm không quá 100 người

Tổng doanh thu năm

≤ 3 tỷ đồng

≤ 10 tỷ đồng

≤ 50 tỷ đồng

≤ 100 tỷ đồng

≤ 200 tỷ đồng

≤ 300 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn

≤ 3 tỷ đồng

≤ 3 tỷ đồng

≤ 20 tỷ đồng

≤ 50 tỷ đồng

≤ 100 tỷ đồng

≤ 100 tỷ đồng

6. Áp dụng Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP nào?

>> Tải ngay: Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số: 41/2020/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Hướng dẫn quy chế quản lý sử dụng và định mức xăng xe của doanh nghiệp

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Cơ quan thuế……………………………

[01] Tên người nộp thuế:...........................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:...............................................................................................................

[04] Số điện thoại:..............................................................................................................

[05] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................

[06] Mã số thuế:

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

a) q Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức

b) q Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức

c) q Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

>> Xem thêm:  Lệ phí trước bạ là gì ? Cách tính lệ phí trước bạ theo quy định mới

d) q Tiền thuê đất (kê chi tiết địa chỉ từng khu đất thuê thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)

- Khu đất thuê 1:.....

- Khu đất thuê 2:.....

....

[08] Trường hợp được gia hạn:

I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

q a) Doanh nghiệp nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động

Số lao động

Doanh thu (VNĐ)

Nguồn vốn (VNĐ)

q b) Doanh nghiệp siêu nhỏ:

Lĩnh vực hoạt động

Số lao động

Doanh thu (VNĐ)

Nguồn vốn (VNĐ)

II. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực:

q a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

>> Xem thêm:  Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào?

q b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; q c) Dệt; q d) Sản xuất trang phục; q e) Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; q f) Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; q g) Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; q h) Sản xuất sản phẩm từ cao su và Plastic; q i) Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; q j) Sản xuất kim loại; q k) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; q l) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; q m) Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; q n) Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

q p) Xây dựng;

q q) Vận tải kho bãi; q r) Dịch vụ lưu trú và ăn uống; q s) Giáo dục và đào tạo; q t) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; q u) Hoạt động kinh doanh bất động sản; q v) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; q w) Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

q x) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; q y) Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; q z) Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí;

q a1) Hoạt động chiếu phim;

q b1) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

q c1) Sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

q d1) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai; Tôi cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế theo thời hạn nộp thuế được gia hạn./.

>> Xem thêm:  Chi phí hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được trừ khi tính thuế TNDN

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ..................................

Chứng chỉ hành nghề số:............

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Mục I: NNT tự xác định theo quy định xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Mục II: NNT tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:

+ Người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử gửi tới Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính.


Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật Thuế qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật Thuế - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chi phí lãi vay của doanh nghiệp được trừ khi tính thuế TNDN

5 sao của 1 đánh giá

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Dịch vụ nổi bật