1. Thế nào là giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối ngày?

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khái niệm về "giá thanh toán cuối ngày" là vô cùng quan trọng. Đây chính là mức giá cuối cùng được xác định vào cuối ngày giao dịch, đóng vai trò quyết định trong việc tính toán lãi lỗ hàng ngày của các vị thế tài chính. Điều này được quy định rõ ràng trong Khoản 4 Điều 2 của Thông tư 58/2021/TT-BTC.

Thêm vào đó, giá thanh toán cuối cùng còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện các hợp đồng tài chính. Nó được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng và có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thanh toán trong các giao dịch tài chính. Được quy định trong Khoản 5 Điều 2 của cùng một Thông tư 58/2021/TT-BTC.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hay còn gọi là hợp đồng tương lai chỉ số, đó là một loại hợp đồng tương lai được xây dựng dựa trên cơ sở của một chỉ số chứng khoán cụ thể. Đây là công cụ quan trọng trong việc đầu tư và quản lý rủi ro trên thị trường tài chính, và quy định rõ ràng về điều này có trong Khoản 17 Điều 2 của Thông tư 58/2021/TT-BTC.

Cùng với đó, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ là một loại hợp đồng tương lai dựa trên cơ sở của trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu giả định có các đặc trưng cơ bản tương tự như trái phiếu Chính phủ. Được quy định cụ thể trong Khoản 18 Điều 2 của cùng một Thông tư 58/2021/TT-BTC.

 

2. Thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư theo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc quản lý thanh toán trong giao dịch chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư được đề cập chi tiết trong Điều 9 của Thông tư 58/2021/TT-BTC, và điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và ổn định trong thị trường.

Theo quy định này:

* Hoạt động thanh toán đa dạng: Bao gồm cả việc tính toán lãi lỗ từ các vị thế và thanh toán khi thực hiện các hợp đồng, tạo điều kiện cho sự linh hoạt và minh bạch trong quá trình giao dịch.

- Trong trường hợp xảy ra thanh toán lãi lỗ từ các vị thế giao dịch, quy trình này được quy định cụ thể như sau:

+ Các ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng: Giá trị lãi lỗ được tính dựa trên các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Sự chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối ngày của ngày trước đó được áp dụng cho các vị thế đã mở từ trước đó. Đối với vị thế mới mở trong ngày, sự chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán của ngày đó được áp dụng. Trong trường hợp đóng vị thế trước hạn, sự chênh lệch giữa giá thanh toán của ngày đó và giá thanh toán cuối ngày của ngày trước đó được sử dụng. Đối với các vị thế mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch, sự chênh lệch giữa giá thanh toán khi mở và đóng vị thế được tính.

+ Ngày giao dịch cuối cùng: Tại ngày này, giá trị lãi lỗ được tính dựa trên các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Các quy tắc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng và giá thanh toán cuối ngày của ngày trước đó, giữa giá thanh toán cuối cùng và giá thanh toán của ngày đó, giữa giá thanh toán và giá thanh toán cuối ngày của ngày trước đó, hoặc giữa giá thanh toán khi đóng vị thế và giá thanh toán khi mở vị thế đều được áp dụng tương ứng.

- Trong trường hợp thực hiện các hợp đồng, quá trình này diễn ra theo các quy định cụ thể như sau:

+ Hợp đồng thanh toán bằng tiền: Quá trình thực hiện hợp đồng được coi là hoàn tất khi toàn bộ các thanh toán lãi lỗ từ các vị thế của ngày giao dịch cuối cùng đã được thực hiện. Bao gồm việc giải ngân và nhận tiền tương ứng để đảm bảo mức thanh toán chính xác và kịp thời.

+ Hợp đồng thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở: Quá trình thực hiện hợp đồng được coi là hoàn tất khi đảm bảo cả hai bên, bên bán và bên mua, đều đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Bên bán phải chuyển giao tài sản cơ sở hoặc tài sản có thể chuyển giao theo quy định, trong khi bên mua thực hiện thanh toán tiền theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Nếu có, việc thanh toán khoản tiền bồi thường cũng phải được hoàn tất theo quy định tại điểm c của khoản 4 Điều 11 trong Thông tư 58/2021/TT-BTC.

* Nền tảng thanh toán chính xác: Các thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi ký quỹ và tài khoản chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư, đảm bảo tính chính xác và an toàn cho các giao dịch.

* Vai trò của tổ chức lưu ký và bù trừ: Hoạt động thanh toán được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, cùng với sự phối hợp từ các thành viên bù trừ, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được đề ra trong Điều 11, khoản 3 và 4 của Thông tư 58/2021/TT-BTC.

 

3. Giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai

Dựa trên quy định của Điều 22 trong Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, kèm theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023, các quy định về giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai được điều chỉnh như sau:

- Giá thanh toán cuối ngày (DSP) và giá thanh toán cuối cùng (FSP): Đây là hai yếu tố chủ chốt được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán sử dụng để tính toán giá trị lãi lỗ từ các vị thế hàng ngày và giá trị thanh toán khi thực hiện hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

- Xác định giá thanh toán cuối ngày: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán xác định giá này dựa trên thông tin giá giao dịch của hợp đồng tương lai, được cung cấp bởi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, trong trường hợp giá giao dịch không phản ánh đúng yêu cầu tính toán, Tổng Công ty này có quyền sử dụng giá lý thuyết hoặc mức giá khác sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

- Quy trình xác định giá thanh toán cuối cùng được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể như sau:

+ Hợp đồng tương lai chỉ số: Giá thanh toán cuối cùng được tính dựa trên giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng. Quá trình này bao gồm cả 15 phút của phiên khớp lệnh liên tục và 15 phút của phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Để loại bỏ các biến động tạm thời, 3 giá trị cao nhất và 3 giá trị thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục được loại trừ. Sau đó, giá thanh toán cuối cùng được làm tròn và lấy đến hai chữ số thập phân.

+ Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ: Giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng, đơn giản là giá thanh toán cuối cùng của ngày đó.

- Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết được ghi trong Phụ lục 8, được ban hành cùng với Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đi kèm với Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình xác định giá thanh toán.

- Hằng ngày, sau khi hoàn thành việc lập và gửi báo cáo thanh toán cho các thành viên bù trừ theo quy định tại điểm I của Mục C trong Phụ lục 9 của Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, được ban hành cùng với Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán tiến hành công bố giá thanh toán cuối ngày và giá thanh toán cuối cùng (nếu có sản phẩm đáo hạn) trên trang thông tin điện tử chính thức của mình. Giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia thị trường cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

4. Xác định giá thanh toán cuối ngày với hợp đồng tương lai chỉ số 

Trong Khoản 1 của Phụ lục 8 trong Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, mà được ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-HĐTV năm 2023, quy định về nguyên tắc xác định giá thanh toán cuối ngày cho hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được mô tả như sau:

- Trước hết, các giá giao dịch hợp đồng tương lai tại phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa cùng như giá các giao dịch hợp đồng tương lai thỏa thuận trong ngày sẽ được loại bỏ khi xác định giá thanh toán cuối ngày. Quy trình này sử dụng phương pháp bình quân gia quyền dựa trên khối lượng giao dịch.

- Sau đó, giá thanh toán cuối ngày sẽ được làm tròn và chỉ được lấy đến hai chữ số thập phân, tạo ra sự chính xác và minh bạch trong quá trình thanh toán.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán phái sinh cần đáp ứng điều kiện gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.