Giá tới đáy (đỉnh) hai lần (DOUBLE BOTTOM TOP) là từ ngữ kỹ thuật chỉ thị trường chung hoặc một cổ phiếu cá biệt đã giảm xuống hai lần nhưng không liền nhau, mức thấp nhất xấp xỉ tới mức rớt giá trong lần phản ứng trước. Đôi khi điều này được giải thích bao hàm cả xu thế trung gian theo chiều xuống. Trái lại sự kiện này được ấp dụng cho giá tới đỉnh hai lần và nguyên tắc tương tự như trên có thể được áp dụng cho giá tới đáy ba lần và giá tới đỉnh ba lần.

A technical expression indicating that the general market or an individual stock has twice declined to, but failed to penetrate, the approximate lowest level reached during the preceding reaction. This is sometimes construed to mean that the intermediate trend downward has been concluded. The reverse holds true of a double top and the same principle may be applied to Triple bottoms and Triple tops.