Theo quan điểm của cá nhân tôi, Điều 48 điều chỉnh quan hệ giữa thành viên là tổ chức của công ty với người đại diện phần vốn góp của tổ chức để tham gia vào hội đồng thành viên của công ty chứ không phải điều chỉnh quan hệ ủy quyền giữa người đại diện theo pháp luật của công ty với người khác?

Xin cảm ơn!

Người gửi: Tư Linh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả Lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2005.

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 về Người đại diện theo ủy quyền. Trong điều này tại Khoản 1 quy định về hình thức thực hiện viẹc ủy quyền, thời gian thông báo về việc ủy quyền và nội dung của thông báo. Tại Khoản 2 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện để có thể là người ủy quyền. Khoản 3 quy định về những hạn chế của người đại diện theo sự ủy quyền. Khoản 4 quy định về nghĩa vụ của người đại diện và cuối cùng Khoản 5 quy định về số lượng số phiếu biểu quyết của người đại diện so với số vốn góp được ủy quyền.

Theo bạn quy định tại Điều 48 chỉ điều chỉnh quan hệ giữa thành viên tổ chức của công ty với người đại diện phần vốn góp của tổ chức để tham gia vào hội đồng thành viên của công ty chứ không điều chỉnh quan hệ ủy quyền giữa người đại diện theo pháp luật của công ty với người khác thì không hiểu từ “quan hệ” trong câu quan hệ ủy quyền giữa người đại diện theo pháp luật của công ty với người khác mang ý gì?

Bởi vì theo Điểm d Khoản 1 Điều 48 có quy định về thời hạn ủy quyền, quy định này cũng là 1 sự ràng buộc về mặt thời gian ủy quyền giữa người đại diện theo ủy quyền và người ủy quyền và đó cũng chính là quan hệ giữu người đại diện theo ủy quyền và người ủy quyền về mặt thời gian ủy quyền.

Mặt khác, theo Khoản 3 Điều 48 có quy định: “Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại diện theo ủy quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba”. Như vậy, trong quy định này cũng đã nói rõ quan hệ giữa người đại diện theo ủy quyền và ủy quyền về những việc có thể làm theo ủy quyền và những hạn chế đối với người đại diện theo ủy quyền thông qua quy định trong giấy ủy quyền.              

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp