Giấy bạc ngân hàng là hình thức của tiền do một ngân hàng phát hành và về bản chất là bằng chứng "chứng minh" rằng ngân hàng nợ người có giấy bạc một lượng tiền đúng bằng giá trị ghi trên giấy bạc. Giấy bạc ngân hàng có nguồn gốc từ hối phiếu và về nguyên tắc, nó là một hối phiếu phải thanh toán ngay "khi nhận được" (tức khi có yêu cầu thanh toán) bằng một phương tiện khác nào đó mà người nắm hối phiếu yêu cầu. Ban đầu, "phương tiện khác nào đó” là các đồng tiền vàng hoặc bạc có đủ giá trị, hoặc giấy bạc của ngân hàng Anh, một loại giấy bạc có thể đổi ra vàng theo mệnh giá của nó. Khi đồng bảng không còn nằm trong chế độ bản vị vàng nữa vào năm 1931, giấy bạc của Ngân hàng Anh không thể đổi ra phương tiện thanh toán khác nữa và trên thực tế đã trở thành tiền pháp định.