1.Giấy nợ ngân hàng/Giấy bạc ngân hàng là phiếu hẹn trả tiền không chịu lãi, được phát hành bởi ngân hàng được ủy quyền thanh toán nợ. Phiếu khoán dự trữ liên bang là phiếu lưu hành có thẩm quyền chính thức. Đồng nghĩa với tiền tệ và tiền pháp định.

2.Giấy nợ chịu lãi không bảo đảm được các ngân hàng phát hành với mệnh giá 100,000$ và hơn, và được bán cho các định chế đấu tư. Những giấy nợ này giống như chứng chỉ tiền gửi, ngoại trừ những nghĩa vụ nợ này không được bảo vệ bởi bảo hiểm tiền gửi. Các giấy nợ ngân hàng giống với trái phiếu hơn tiền gửi, chi trả lãi bán niên, và là khoản nợ phải trả của các ngân hàng phát hành hơn là của công ty ngân hàng mẹ.