>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 

----------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH....

------------------------

Số ./CN - ...

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

----------o0o-----------

CÔNG TY TNHH ...................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

Ngày cấp:../../....

Vốn điều lệ:...................... VNĐ (.............................)

 

CHỨNG NHẬN

Ông/bà:                      ................................

Sinh ngày:     ././....                        Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số:   ......................

Ngày cấp:      ././...                         Nơi cấp:  .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:   .............................................................

Chỗ ở hiện tại:                                  .............................................................

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Phần vốn góp:           ..................

Giá trị vốn góp:        ..................

Góp vốn bằng:          (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp:                  .././......

 

......., ngày ....... tháng ....... năm .........

 

 

Đại diện theo pháp luật của Công ty

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

-------------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty