Hệ số xác định được điều chỉnh theo bậc tự do và tính bằng công thức:

= 1--^4(1-Ẩ2) n-kỵ

trong đó n là số giá trị quan sát, k là số biến giải thích và R2 là hệ số xác định (chưa điều chỉnh). Trong khi R2 không thể giảm khi bổ sung thêm biến giải thíchnếu biến này không làm tăng khi nâng giải thích của phương trình, thì R2 lại giảm. Vì vậy, chỉ tiêu này tạo ra phương pháp đúng để so sánh khả năng giải thích của các phương trình chứa số biến giải thích khác nhau.