1. Việc xét chọn học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định thế nào?

Theo quy định, quá trình lựa chọn và trao tặng học bổng cũng như trợ cấp cho người học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân diễn ra như sau:

 • Trước hết, cơ sở giáo dục phải tiến hành công bố rộng rãi và niêm yết công khai thông tin về các chương trình học bổng và trợ cấp tại toàn bộ cơ sở giáo dục, nhằm đảm bảo rằng tất cả người học đều được biết đến những cơ hội này.
 • Đối với việc chọn lựa người học nhận học bổng hoặc trợ cấp, quyết định có thể được thực hiện theo hai phương pháp. Thứ nhất, Hội đồng xét chọn học bổng hoặc trợ cấp của cơ sở giáo dục có thể giới thiệu ứng cử viên phù hợp. Thứ hai, người học có thể đề xuất bản thân thông qua ý kiến của tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, khoa, phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể của cơ sở giáo dục, tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của chương trình học bổng hoặc trợ cấp.
 • Thủ trưởng cơ sở giáo dục sẽ tiến hành xem xét và quyết định việc cấp học bổng hoặc trợ cấp dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của người học, theo các tiêu chí và số lượng quy định sẵn. Đồng thời, thủ trưởng cơ sở giáo dục cũng sẽ phối hợp quản lý nguồn học bổng và trợ cấp để tránh việc người học nhận cùng lúc từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Danh sách người học được nhận học bổng hoặc trợ cấp sẽ được phê duyệt bởi thủ trưởng cơ sở giáo dục sau khi thống nhất với nhà tài trợ. Trong trường hợp tài trợ qua cơ quan quản lý giáo dục, danh sách đề nghị từ cơ sở giáo dục sẽ được gửi đến cơ quan quản lý giáo dục để tiếp tục thống nhất với nhà tài trợ.
 • Đặc biệt, danh sách người học được chọn sẽ được công bố công khai tại cơ sở giáo dục, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn.

 

2. Việc trao học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện thông qua những hình thức nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT, việc trao học bổng và trợ cấp được thực hiện dưới các hình thức sau:

1. Xét chọn và trao tặng học bổng, trợ cấp:

 • a) Cơ sở giáo dục sẽ thông báo rộng rãi và niêm yết công khai trong toàn bộ cơ sở để thông báo cho người học về chương trình học bổng và trợ cấp.
 • b) Việc chọn lựa người học nhận học bổng hoặc trợ cấp có thể được thực hiện theo hai phương pháp. Hội đồng xét chọn học bổng hoặc trợ cấp của cơ sở giáo dục có thể giới thiệu hoặc người học có thể đề xuất bản thân thông qua ý kiến của tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, khoa, phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể của cơ sở giáo dục.
 • c) Thủ trưởng cơ sở giáo dục sẽ xem xét và quyết định việc cấp học bổng và trợ cấp dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của người học theo tiêu chí và số lượng đã quy định.
 • d) Danh sách người học được nhận học bổng và trợ cấp sẽ được phê duyệt bởi thủ trưởng cơ sở giáo dục sau khi thống nhất với nhà tài trợ. Trong trường hợp tài trợ qua cơ quan quản lý giáo dục, danh sách đề nghị từ cơ sở giáo dục sẽ được gửi đến cơ quan quản lý giáo dục để tiếp tục thống nhất với nhà tài trợ.

2. Hình thức trao học bổng và trợ cấp: Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục và các chương trình học bổng và trợ cấp, việc trao tặng có thể được thực hiện theo các hình thức sau:

 • a) Tổ chức buổi lễ trao học bổng và trợ cấp.
 • b) Tổ chức trao tặng trong các sự kiện hoặc hoạt động tại cơ sở giáo dục.
 • c) Cấp tiền mặt trực tiếp hoặc thông qua thẻ ATM cho người học.
 • d) Sử dụng các hình thức chuyển tiền hợp pháp khác.

Như vậy, theo quy định, việc trao tặng học bổng và trợ cấp cho người học tại các cơ sở giáo dục sẽ được thực hiện thông qua những hình thức khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của cơ sở giáo dục và chương trình học bổng, trợ cấp.

 

3. Người học trong cơ sở giáo dục được nhận học bổng, trợ cấp có trách nhiệm gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT, người học nhận học bổng và trợ cấp tại cơ sở giáo dục có quyền và trách nhiệm sau đây:

Quyền của người học nhận học bổng và trợ cấp:

 • (a) Được cung cấp thông tin về các chương trình học bổng và trợ cấp, có quyền tự do thể hiện ý kiến và nguyện vọng của mình, và được đối xử công bằng khi đáp ứng đủ điều kiện của chương trình.
 • (b) Có quyền khiếu nại đến Thủ trưởng cơ sở giáo dục, nhà tài trợ, hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu họ phát hiện việc xét chọn học bổng và trợ cấp không tuân theo quy định.

Trách nhiệm của người học nhận học bổng và trợ cấp:

 • (a) Phải thực hiện đăng ký tham gia chương trình một cách trung thực.
 • (b) Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ cho mục đích đúng đắn, tuân thủ cam kết với nhà tài trợ hoặc cơ sở giáo dục (nếu có), và tận tâm trong việc học tập và rèn luyện.
 • (c) Phải báo cáo kịp thời với thủ trưởng cơ sở giáo dục khi nhà tài trợ đưa ra các yêu cầu khác so với mục tiêu ban đầu của học bổng và trợ cấp mà họ đã nhận.

Như vậy, theo quy định, người học nhận học bổng và trợ cấp tại cơ sở giáo dục có trách nhiệm tuân thủ những quy định và cam kết được quy định, đồng thời có quyền yêu cầu sự công bằng và thông tin đầy đủ về chương trình học bổng và trợ cấp.

 

4. Ý nghĩa việc quy định Hình thức trao học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục

Quy định về hình thức trao học bổng và trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục mang ý nghĩa quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tính công bằng, hiệu quả và minh bạch của quá trình trao tặng học bổng và trợ cấp, cũng như đảm bảo trách nhiệm của người học và tính khách quan trong quá trình này. Dưới đây là một số ý nghĩa cụ thể của việc quy định hình thức trao học bổng và trợ cấp:

 • Tăng tính công bằng: Quy định về hình thức trao học bổng và trợ cấp giúp đảm bảo rằng mọi người học có cơ hội tương đương để nhận được hỗ trợ tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng người học có khả năng xuất sắc không bị cản trở bởi việc trao tặng học bổng không minh bạch hoặc thiên vị.
 • Minh bạch: Quy định về hình thức trao học bổng và trợ cấp đảm bảo tính minh bạch của quá trình. Việc thông báo rộng rãi về cách thức và thời điểm trao tặng học bổng giúp người học và cộng đồng biết rõ về quy trình, đồng thời cũng giúp ngăn ngừa bất kỳ sự hiểu lầm hoặc tranh chấp nào.
 • Khách quan hóa việc chọn lựa: Quy định hình thức trao học bổng và trợ cấp xác định rõ quy trình lựa chọn và trao tặng. Điều này đảm bảo rằng quyết định không phụ thuộc vào sự hiểu biết cá nhân hoặc ảnh hưởng cá nhân mà thay vào đó dựa trên các tiêu chuẩn và quy định cụ thể.
 • Đảm bảo trách nhiệm của người học: Việc quy định rõ trách nhiệm của người học nhận học bổng và trợ cấp giúp đảm bảo rằng họ thực hiện cam kết và sử dụng tài trợ một cách có trách nhiệm và đúng mục đích. Điều này bảo vệ lợi ích của nhà tài trợ và đảm bảo tính bền vững của chương trình học bổng và trợ cấp.
 • Hiệu quả tài chính: Quy định về hình thức trao học bổng và trợ cấp có thể giúp quản lý tài chính hiệu quả bằng cách đảm bảo rằng nguồn kinh phí tài trợ được sử dụng một cách có trật tự và không lãng phí.

Tóm lại, việc quy định hình thức trao học bổng và trợ cấp là một phần quan trọng trong quá trình quản lý và thực hiện các chương trình hỗ trợ tài chính trong giáo dục, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

Công ty Luật Minh Khuê hết sức coi trọng và ưu ái đến lợi ích của quý khách hàng. Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu trở thành đối tác pháp lý đáng tin cậy, không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý. Chúng tôi chia sẻ kiến thức và thông tin quan trọng để giúp quý khách hiểu rõ hơn về các khía cạnh pháp lý. Xem thêm: Chính sách mới về học bổng, học phí đối với học sinh, sinh viên

Cho dù bạn đang đối mặt với vấn đề pháp lý phức tạp hoặc đơn giản chỉ cần tư vấn một vài câu hỏi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162 hoặc thông qua việc gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của bạn qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Với đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng đã dành cho chúng tôi!