1.  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là quy trình cho phép các doanh nghiệp đăng ký thông tin và hoạt động kinh doanh trực tuyến. Điều này đã được quy định cụ thể tại Điều 43 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Theo quy định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Nghị định trên và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Điều này có nghĩa là hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp truyền thống bằng bản giấy.

- Văn bản điện tử là dạng thông điệp dữ liệu được tạo ra hoặc được số hóa từ văn bản giấy, và phải chính xác và toàn vẹn so với nội dung của văn bản giấy gốc. Định dạng của văn bản điện tử có thể là ".doc", ".docx" hoặc ".pdf".

Để hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận, cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ giấy tờ và nội dung kê khai theo quy định, tương tự như hồ sơ bằng bản giấy. Các văn bản điện tử phải được đặt tên tương ứng với loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

- Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký tên trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo định dạng quy định.

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp phải được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và chính xác so với thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy. Thông tin này bao gồm số điện thoại và địa chỉ email của người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Nếu có ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký phải đi kèm với các giấy tờ và tài liệu quy định tại Điều 12 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

- Thời hạn để doanh nghiệp chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn này, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi và bổ sung từ doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền hủy bỏ hồ sơ đăng ký.

- Qua việc thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, giải quyết thủ tục trực tuyến đã giúp tăng tính minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi cho các doanh nghiệp. Việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số cũng giúp đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin.

- Ngoài ra, việc thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng giúp cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về các doanh nghiệp cho công chúng và các cơ quan quản lý. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin, nghiên cứu và giao dịch kinh doanh.

- Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng các doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng thông tin để đảm bảo tính ổn định và an toàn của quy trình trực tuyến.

Tổng quan, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động. Qua việc áp dụng văn bản điện tử, chữ ký số và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, quá trình đăng ký doanh nghiệp trở nên tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch hơn, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin doanh nghiệp.

 

2. Quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số

Theo quy định tại Điều 44 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số được thực hiện như sau:

- Đầu tiên, người nộp hồ sơ sẽ tiến hành kê khai thông tin cần thiết và tải văn bản điện tử liên quan. Sau đó, người nộp hồ sơ sẽ thực hiện việc ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình được quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Điều này xác nhận rằng hồ sơ đã được tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý.

- Trong trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện để cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký. Thông báo này sẽ được gửi qua mạng thông tin điện tử.

- Tuy nhiên, nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa đủ điều kiện cấp đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp về việc yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo này để có thể điều chỉnh hồ sơ và hoàn thiện các yêu cầu cần thiết.

- Lưu ý, quy trình đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cũng được thực hiện theo quy định tại Điều 44 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Qua việc sử dụng chữ ký số và thực hiện các thủ tục trực tuyến, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục giấy tờ, đồng thời tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

 

3. Quy định thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh được thực hiện như sau:

- Đầu tiên, người nộp hồ sơ sẽ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin cần thiết, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Đồng thời, người nộp hồ sơ cũng sẽ tiến hành thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình được quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ủy quyền cần cung cấp thông tin liên hệ của mình để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Giấy biên nhận này là bằng chứng cho việc hồ sơ đã được tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý.

- Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký. Thông báo này sẽ được gửi qua mạng thông tin điện tử.

- Tuy nhiên, nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo này để có thể điều chỉnh hồ sơ và hoàn thiện các yêu cầu cần thiết.

- Lưu ý, quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử như được quy định tại Điều 45 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh và thực hiện thủ tục trực tuyến giúp thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ thông tin giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm >>> Đăng ký doanh nghiệp, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi cung cấp một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162. Qua tổng đài này, quý khách có thể trực tiếp liên hệ với đội ngũ chuyên gia pháp luật của chúng tôi, sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu hoặc vấn đề pháp lý mà quý khách đang gặp phải. Chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp thích hợp và đáng tin cậy để giúp quý khách vượt qua các khó khăn trong lĩnh vực pháp luật.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và cung cấp thông tin, tư vấn cụ thể để giúp quý khách hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý và đưa ra những giải pháp phù hợp.