SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: …………….

Mã hồ sơ: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh: .....

..........................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................   Fax: .............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà .............................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ...................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................ Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

là .......................................................................................................................................

01 bộ hồ sơ số ........................... về việc  .........................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

3........................................................................................................................................

4........................................................................................................................................

Phòng Đăng ký kinh doanh hẹn Ông/Bà ngày …./…./…… liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NỘP

(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)