1. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC mới nhất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP), việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng và cải tạo công trình, nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ và bảo vệ tính mạng, tài sản của con người. Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định để được cơ quan chức năng phê duyệt.

Đối với các dự án xây dựng mới, hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC của chủ đầu tư, theo Mẫu số PC06.

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình.

- Dự toán xây dựng công trình.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện các nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với các dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh, hồ sơ cần bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC của chủ đầu tư, theo Mẫu số PC06.

- Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện các nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC, hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện, theo Mẫu số PC06.

- Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện các nội dung yêu cầu về PCCC quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ cần phải là bản chính hoặc bản chứng thực, hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là một trách nhiệm lớn lao nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Quy trình này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chủ đầu tư. Bằng việc thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC, các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới sẽ được bảo đảm an toàn hơn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ, góp phần xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn, bền vững.

 

2. Quy trình thẩm duyệt thiết kế PCCC

Thủ tục yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một quy trình quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ cho các công trình xây dựng và phương tiện giao thông. Khoản 6, 7, 8, 9 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy (PCCC), là những hướng dẫn quan trọng nhằm đảm bảo quá trình xây dựng và vận hành các công trình, dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn về PCCC. Quá trình này được thực hiện thông qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Để bắt đầu quá trình thẩm duyệt thiết kế PCCC, cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân cần nộp một bộ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền. Đây là phương thức truyền thống và phổ biến, giúp người nộp hồ sơ có thể trực tiếp trao đổi với cán bộ tiếp nhận.

- Nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền. Hình thức này áp dụng cho các văn bản, giấy tờ không thuộc danh mục bí mật nhà nước. Đối với các tài liệu bí mật, cần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, thông qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đây là lựa chọn tiện lợi cho những người không thể nộp hồ sơ trực tiếp.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Sau khi hồ sơ được nộp, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Quá trình kiểm tra này đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết đều được nộp đúng và đủ, tránh trường hợp thiếu sót gây chậm trễ trong quá trình thẩm duyệt. Các bước kiểm tra bao gồm:

- Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều này, cán bộ tiếp nhận sẽ ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về PCCC (Mẫu số PC03). Điều này đánh dấu việc hồ sơ đã được chấp nhận và chuyển sang giai đoạn thẩm định.

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ, cán bộ sẽ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thông tin về những thiếu sót cần bổ sung sẽ được ghi vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về PCCC (Mẫu số PC04). Quá trình này đảm bảo người nộp hồ sơ biết rõ những gì cần bổ sung, giúp hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng và chính xác.

Bước 3: Thông báo kết quả xử lý hồ sơ

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Khi hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận sẽ giao trực tiếp một bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03) hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) cho người nộp hồ sơ, đồng thời lưu một bản để theo dõi.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Nếu hồ sơ được nộp qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận sẽ gửi thông báo qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại đến cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ. Thông báo này sẽ bao gồm việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: Khi hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân, hoặc thông qua ủy quyền, cán bộ tiếp nhận sẽ gửi một bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó, và lưu một bản.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Nếu hồ sơ không đủ điều kiện để xử lý (dự án hoặc công trình không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP hoặc không thuộc thẩm quyền thẩm duyệt), cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời từ chối giải quyết hồ sơ và gửi lại cho cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân trong thời hạn quy định. Cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời theo hình thức tương ứng với cách mà cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó. Điều này đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện trong quá trình liên lạc.

Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ, người được cơ quan, tổ chức cử đến phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, phải xuất trình thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Điều này giúp xác minh danh tính và đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình nộp hồ sơ.

Quy trình thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP là một quy trình chặt chẽ, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật từ phía cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn cháy nổ mà còn góp phần vào việc xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn, bền vững. Hơn thế, việc sử dụng các hình thức nộp hồ sơ linh hoạt như trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính giúp cho quy trình này trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu và điều kiện của nhiều đối tượng khác nhau.

 

3. Một số lưu ý khi lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC

Khi lập hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (PCCC), có một số lưu ý quan trọng mà chủ đầu tư cần chú ý để đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị đúng quy định và có thể được phê duyệt một cách nhanh chóng. Dưới đây là những điểm cần lưu ý:

- Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC cần phải bao gồm các tài liệu chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ cần phải là bản chính, bản chứng thực, hoặc bản sao có đối chiếu với bản chính. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cần phải thể hiện rõ ràng và chi tiết các biện pháp PCCC. Đảm bảo các yếu tố an toàn cháy nổ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm các bản vẽ và thuyết minh thiết kế có liên quan đến PCCC.

- Chủ đầu tư cần nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định. Theo dõi phản hồi từ cơ quan chức năng để kịp thời bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ nếu cần thiết. Chủ động liên hệ và phối hợp với cơ quan chức năng trong suốt quá trình thẩm duyệt. Sẵn sàng giải trình và cung cấp thêm thông tin khi được yêu cầu. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và thông tin trong hồ sơ đều chính xác và đầy đủ. Kiểm tra tính logic và nhất quán giữa các phần trong hồ sơ.

- Nếu cần, chủ đầu tư có thể sử dụng dịch vụ của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực PCCC để đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị một cách tốt nhất.

- Lưu trữ hồ sơ một cách cẩn thận và có hệ thống để dễ dàng tra cứu và sử dụng khi cần thiết. Đảm bảo an toàn và bảo mật cho các tài liệu quan trọng trong hồ sơ.

Bằng cách tuân thủ những lưu ý trên, chủ đầu tư có thể đảm bảo rằng hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế PCCC của mình đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, giúp quá trình thẩm duyệt diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cháy nổ cho công trình mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn, bền vững.

Xem thêm >>> Quy định về phòng cháy chữa cháy của nhà ở kết hợp kinh doanh

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn.