1. Hoàn thuế trong các trường hợp nào ? Có mấy trường hợp ?

Xin chào Công ty Luật MINH KHUÊ, em có câu hỏi cần công ty tư vấn như sau: Hoàn thuế trong các trường hợp nào? Mấy trường hợp?
Xin cảm ơn

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Hoàn thuế là việc cơ quan thuế ra quyết định trả lại số tiền thuế đã nộp vượt quá của chủ thể nộp thuế

Trong mỗi loại thuế sẽ quy định các trường hợp hoàn thuế cụ thể:

Điều 57 Luật quản lý thuế quy định: Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng;

2. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp.

Ví dụ:

Khoản 1 điều 19 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn;

d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;

đ) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, trừ trường hợp được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;

e) Hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;

g) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất;

h) Hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập khẩu.

Theo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng:

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

5. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo được quy định như sau:

a) Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hoá, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án;

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

7. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc hoàn thuế mới nhất năm 2020 ? Hướng dẫn thủ tục xin hoàn thuế ?

2. Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu ?

Ngày 04 tháng 01 năm 2013, Tổng Cục Hải Quan ban hành Công văn 44/TCHQ-TXNK hoàn thuế nhập khẩu với nội dung cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thành Viên.
(Đ/c: 159 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 411/LIKSIN - KT ngày26/12/2012 của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một Thànhviên (Tổng Công ty Liksin) về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, ngày 25/4/2011 Tổng cụcHải quan đã có công văn số 1789/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Cục Hải quan Thành phốHồ Chí Minh về việc xử lý vướng mắc đối với trường hợp hoàn thuế của Tổng Côngty Liksin(đính kèm công văn 1789/TCHQ-TXNK ).

Do đó, đề nghị Tổng Công ty Liksin liên hệ với Cục Hải quanThành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Liksin và CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất năm 2020 ? Cách đăng ký thủ tục xin hoàn thuế ?

3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế ?

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, Tổng Cục Hải Quan (Bộ Tài Chính) Công văn 1898/TCHQ-TXNK thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế, với nội dung cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/TCHQ-TXNK
V/v: giải quyết miễn thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

Hiệp hội bông sợi Việt Nam.
(Tầng 10, số 10 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13/2012/CV-VCOSA ngày 27/3/2011 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam về việc thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc nguyên liệu bông do chi nhánh đứng tên ký hợp đồng, mở tờ khai hải quan nhập khẩu để sản xuất sợi xuất khẩu (nhập SXXK):

Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp theo trình bày thực hiện chế độ hạch toán độc lập và đứng tên ký hợp đồng, mở tờ khai hải quan nhập khẩu để sản xuất sợi xuất khẩu, vì vậy trước khi chấm dứt hoạt động phải thực hiện thanh khoản với cơ quan hải quan theo hướng dẫn về hồ sơ thanh khoản tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Về việc máy móc thiết bị đã nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án đầu tư khi chi nhánh chấm dứt hoạt động để sát nhập vào doanh nghiệp:

Do Doanh nghiệp là chủ dự án đầu tư, còn chi nhánh thực hiện đứng tên mở tờ khai nhập khẩu, kê khai và hạch toán độc lập theo mã số thuế của chi nhánh, vì vậy Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Sợi có hồ sơ cụ thể (Giấy chứng nhận đầu tư; Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan,….), nêu rõ việc đứng tên nhập khẩu của chi nhánh nêu trên là theo hình thức nhập khẩu ủy thác hay hình thức khác để Tổng cục Hải quan có cơ sở trả lời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Bông sợi Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

>> Xem thêm:  Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa đơn không khớp với nhà cung cấp ? Thời hạn xét hoàn thuế ?

4. Hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư ?

Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4216/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư với nội dung như sau:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
Trả lời công văn số 4923/CT-KK &KTT ngày 26/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà máy thủy điện A Lưới-chi nhánh Công ty -cổ phần thủy điện Miền Trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1.c Điều 10 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế (MST 0400477830-001), nếu thực tế Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, tất cả doanh thu và chi phí được ghi nhận tại Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung (có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) và Công ty đã kê khai, khấu trừ thuế riêng cho dự án đầu tư Nhà máy thủy điện A Lưới tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.
Trường hợp khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới (Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh công ty) đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính (thành phố Đà Nẵng) và nộp thuế GTGT phát sinh tại Nhà máy vào kho bạc địa phương nơi có Nhà máy sản xuất thủy điện (tỉnh Thừa Thiên Huế) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung;
- Nhà máy thủy điện A Lưới - Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần ? Cách lập hồ sơ xin hoàn thuế ?

5. Hoàn thuế dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên khoáng sản ?

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành công văn 989/TCT-CS hoàn thuế dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên khoáng sản với nội dung như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 5978/CT-Ktra2 ngày 6/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định như sau:

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

...

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

...

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.”

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ) quy định:

“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

...

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

...

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

...

- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định này.”

Tại công văn số 5978/CT-Ktra2 ngày 6/12/2016, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế không nêu rõ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát của Công ty TNHH Vitto Phú Lộc tự khai thác tài nguyên, khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất gạch hay mua tài nguyên, khoáng sản về làm nguyên liệu sản xuất gạch.

Do đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn về mặt nguyên tắc như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, từ 01/07/2016, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cc Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC
- BTC;
- Vụ PC, KK
- TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo việc không được hoàn thuế (Mẫu số 02/HT-TB) ? Xử lý hoàn thuế nhầm lẫn mã số ?