1. Đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề là gì?

Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và người lao động khác trong xã hội thông qua hoạt động sau đây:

- Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc mở lớp đào tạo nghề tại nơi làm việc để đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định;

- Tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động; tham gia hội đồng kỹ năng nghề; dự báo nhu cầu và xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; tổ chức đánh giá và công nhận kỹ năng nghề; phát triển năng lực nghề nghiệp cho người lao động.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bội dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề:

- Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch hằng năng và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

- Hằng năm, người sử dụng lao động thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 

2. Quy định về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Căn cứ vào Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2019, vấn đề này được thực hiện như sau:

Một là, hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai là, hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

* Nghề đào tạo.

* Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo.

* Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo.

* Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo.

* Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

* Trách nhiệm của người lao động.

Ba là, chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Như vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 bắt buộc phải quy định chặt chẽ trong hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụnglao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề như trên nhằm bảo đảm tính ràng buộc các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ mà mình đã cam kết khi ký hợp đồng đào tạo nghề. Trường hợp, bên nào vi phạm hợp đồng đào tạo nghề thì đó là cơ sở để xác định nghĩa vụ bồi thường của bên vi phạm cho bên bị vi phạm.

 

3. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng đào nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động

Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Hợp đồng đào tạo nghề hết thời hạn.

- Khoá đào tạo nghề kết thúc.

- Người được đào tạo nghề đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Hai bên người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề.

 

4. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất

Tải về

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

......, ngày.......tháng........năm.........
 

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ 

Số: ……………/HĐĐTN

 

Căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019

Căn cứ theo .................................... 

Hôm nay, chúng tôi gồm:

 

Bên dy ngh: TRUNG TÂM DY NGH

CÔNG TY: ………………….………………….………………….…………………..……… 

Đại diện: ………………….………………….………………….………………….………………….

Chức vụ: ………………….………………….………………….………………….………………….       

Địa chỉ: ………………….………………….………………….………………….……………..…….        

Điện thoại: ………………….…………………. Fax: ………………….……………………………….   

Mã số thuế: ………………….………………….………………….………………………………….. 

Tài khoản số: ………………….………………….………………….…………………………………..

Email: ………………….………………….………………….…………………….……………..………

 

Bên hc ngh: (2)

Họ và tên: ………………….………………….………………….………………….…………………. 

Sinh ngày: …… tháng .…. năm

Trình độ văn hoá: ………………….………………….………………….……………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………….………………….………………….…………………...

Chỗ ở hiện tại: ………………….………………….………………….………………………………...

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày .......... tháng ........ năm .........

Điện thoại: ………………….………………….………………….…………………………………..

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số:        ………………….………………….……………………… 

Cấp ngày…....tháng…....năm…....Tại: Công an .........................................................................................

 

Tho thun ký kết Hp đng đào to ngh và cam kết làm đúng nhng điu khon sau đây:

 

Điu 1: Công ty đào tạo nghề…......................cho anh (chị) …. ……………………..... theo đúng hợp đồng số……..từ ngày…….....tháng……..năm……..đến ngày…....tháng…….năm .......

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề; - Công ty: ………………….………………….……………………

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề ............................. - Công ty: ……………………………………….

Cơ sở 1: ..........................................................................………………….………………….……………

Cơ sở 2: ..........................................................................………………….………………….……………

 

Điu 2: Chế đ hc ngh

1. Thời gian học nghề: .…....tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

- Sáng từ: 8h00 đến 11h00

- Chiều từ: 14h00 đến 17h00

- Tối từ: 18h00 đến 21h00

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

- Thẻ học viên;

- Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điu 3: Chi phí đào to (3)

Tổng chi phí đào tạo nghề là ........................................................... đồng

(bằng chữ:....................................................................................................................................... đồng)

 

Điu 4: Trách nhim hoàn tr chi phí đào to

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

 

Điều 5: Thi hn ngưi lao đng cam kết phi làm vic cho ngưi s dng lao đng sau khi đưc đào to (4)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ………………………………….. năm.

 

Điu 6: Nghĩa v, quyn hn và quyn li ca ngưi hc

1. Nghĩa v:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyn hn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thi gian bo lưu không quá 03 tháng)

 3. Quyn li: 

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

 

Điu 7: Nghĩa v và quyn hn ca Trung tâm dy ngh

1. Nghĩa v:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyn hn: 

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ 

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

 

Điu 8: Điu khon chung

1. Những thoả thuận khác:

…………………….…………………….…………………….…
………………….…………………….…………………….……
……………….…………………….…………………….………
…………….…………………….…………………….…………
……….….…………………….…………………….…………… 

 

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày.....tháng.....năm......đến ngày ….tháng….năm....

 

Điu 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ........................................................ giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ...................................………………….…………………

Cơ sở 1: ..........................................................................………………….……………………………...

Cơ sở 2: ..........................................................................………………….……………………………...

 

                         BÊN HC NGH                                         BÊN DY NGH

 

 

 

Ghi chú:

(1) Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

(2) Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

(3) Chi phí đào tạo bao gồm: các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không được thu học phí.

 

In / Sửa biểu mẫu

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số tổng đài 19006162 để được hỗ trợ tư vấn. Trân trọng!