Trả lời:

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.

Về Chất lượng của tài sản mua bán

1. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận.

2. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

>> Xem thêm: Bán bánh trung thu trên vỉa hè thì xin phép cơ quan nào?

 

1. Mẫu hợp đồng mua bán bánh trung thu

Luật Minh Khuê xin đưa ra các Điều khoản để quý khách hàng tham khảo, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------- 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÁNH TRUNG THU

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (BÊN A):

Họ và tên: Bà .................  Sinh năm: ............... 

Chứng minh nhân dân số: ...........  Do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày ......... 

Hộ khẩu thường trú: ............................................. 

Chỗ ở hiện tại: ....................................................... 

Tài khoản số: ........................................................ 

Mở tại ngân hàng: ............................................... 

Số điện thoại: ..................................................... 

BÊN BÁN (BÊN B):

Họ và tên: ........... Sinh năm: .............................. 

Chứng minh nhân dân số:  .......... Do ……… cấp ngày: …… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………… 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………… 

Tài khoản số:.............................................................. 

Mở tại ngân hàng:...................................................... 

Số điện thoại: ............................................

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua các sản phẩm (hàng hóa) sau:

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT

Tên hàng hoá

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng tiền hàng

Bằng chữ:

9

Tổng tiền thanh toán

Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng như đã cam kết (theo biên bản ghi nhận chất lượng hàng hóa được hai bên thống nhất lập ngày. ...............)

 

ĐIỀU 2. CHẤT LƯỢNG

Chất lượng của các sản phẩm trong hợp đồng này do hai bên thỏa thuận dựa trên biên bản thỏa thuận về chất lượng hàng hóa (biên bản này là một phần không thể thiếu của hợp đồng này).

 

ĐIỀU 3. ĐẶT CỌC

3.1. Số tiền đặt cọc: Bên B đặt cọc cho bên A số tiền:........................VNĐ với mục đích để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mua bán này.

3.2. Xử lý tiền đặt cọc: Số tiền đặt cọc này bên A sẽ trả lại cho bên B khi bên A và bên B khi hai bên thanh lý hợp đồng hoặc khi hai bên có thỏa thuận.

 

ĐIỀU 4: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là: ................đồng/lô hàng

(Bằng chữ............................ngàn đồng)

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên A xuất ra Bên B sẽ thanh toán làm 01 lần: Bên B sẽ thanh toán toàn bộ giá trị của lô hàng ngay sau khi bên A giao hàng.

(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày tết)

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên B thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên A có nghĩa vụ ghi chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên B theo qui định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

5.1. Bên A có trách nhiệm giao hàng cho bên B trong phạm vi nội thành Hà Nội. Trong thời hạn không quá 8h, kể từ khi bên Ayêu cầu bên B nhận hàng. Bên B có trách nhiệm cung cấp địa chỉ cụ thể cho bên A để bên A giao hàng cho bên B.

5.2. Bên A không chịu trách nhiệm giao hàng cho bên B ngoài phạm vi nội thành Hà Nội.

5.3. Bên A phải giao đủ hàng cho bên B muộn nhất trước 24h ngày 28/9/2020.

 

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Bên A chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng theo thỏa thuận đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên A cung cấp cho tới khi hàng được giao cho bên B.

6.2. Bên A có nghĩa vụ giao hàng cho B theo thỏa thuận.

6.3. Bên A có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên B.

 

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ ............. đến ………… 

7.2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.

7.3. Thanh toán đầy đủ theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

7.4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên A vận chuyển hàng hoá đến ………………… 

7.5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng sản phẩm từ thời điểm nhận hàng hóa từ bên A.

 

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với Bên A:

  • Nếu Bên A không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0.05%/01 ngày vi phạm trên Tổng giá trị của số hàng hóa còn thiếu theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng này.
  • Nếu Bên A không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0.05%/01 ngày vi phạm của Tổng giá trị hàng hoá còn thiếu theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng này.

Đối với bên B

  • Nếu Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0.05%/1 ngày trên Tổng số tiền bên B vi phạm.
  • Nếu Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0.05%/1 ngày trên Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 9: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

9.1. Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.

9.2. Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước.

9.3. Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

9.4. Hợp đồng chấm dứt do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, bão, lũ lụt, dịch bệnh....dẫn đến bên A không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải báo trước cho bên B ít nhất 3 ngày làm việc.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 11: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau 02 ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

 

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ………… bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

BÊN B

 

2. Mẫu biên bản thỏa thuận về chất lượng bánh trung thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------- 

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỀ

CHẤT LƯỢNG BÁNH TRUNG THU

 

Tại........................................ngày.....tháng..................năm. Chúng tôi gồm:

BÊN MUA (BÊN A):

Họ và tên: Bà..................................... Sinh năm: ...........................

Chứng minh nhân dân số: ........................... Do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày ......................................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................

BÊN BÁN (BÊN B):

Họ và tên: ............................................Sinh năm: ............................................

Chứng minh nhân dân số: ....................... Do……………cấp ngày:…………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………...

Số điện thoại: ............................................

Hai bên tiến hành thỏa thuận về chất lượng hàng hóa (bánh trung thu như sau):

Điều 1: Bao bì và ký mã hiệu

1. Bao bì làm bằng: .............................................................................................

2. Quy cách bao bì: ………………cỡ ………kích thước.....................................

3. Cách đóng gói: ..............................................................................................

4. Trọng lượng cả bì:.........................................................................................

5. Trọng lượng tịnh: ...........................................................................................

Điều 2. Về thành phần và chất lượng bành

- Màu sắc:

- Mùi vị bánh:

- Kích cỡ:

- Nguyên liệu làm bánh:

- Nhân bánh:

.....................................

Điều 3. Cam kết các bên

Hai bên cam kết thực hiện việc giao hàng và nhận hàng đúng chất lượng bánh theo mô tả sản phẩm trong biên bản này.

Có hình ảnh kèm theo biên bản này

BÊN A

BÊN B

 

>> Xem thêm:  Điều kiện kinh doanh bánh trung thu tự làm là gì?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về hợp đồng mua bán”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6162 - Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.