1. Kế toán viên chính là ai? Kế toán viên chính thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán thế nào?

Chức trách của Kế toán viên chính (mã số 06.030) được xác định dựa trên các quy định chi tiết tại Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC. Theo quy định cụ thể, Kế toán viên chính được định nghĩa là một công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao về lĩnh vực kế toán, chủ yếu hoạt động tại các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở lên.
Nhiệm vụ của Kế toán viên chính không chỉ đơn thuần là thực hiện các công việc kế toán mà còn bao gồm việc quản lý về công tác kế toán. Với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, Kế toán viên chính đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc hỗ trợ lãnh đạo đơn vị. Cụ thể, công việc của họ bao gồm việc chỉ đạo, điều hành và quản lý nghiệp vụ kế toán tại đơn vị hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán.
Với tư cách là một chuyên viên chính trong lĩnh vực kế toán, Kế toán viên chính không chỉ đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi chép các giao dịch tài chính mà còn đóng góp tích cực vào quá trình quản lý và ra quyết định của đơn vị. Sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao của họ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của tổ chức hoặc cơ quan mà họ phụ trách.
 

2. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với Kế toán viên chính hiện nay

Kế toán viên chính, theo Tiêu chuẩn chung về phẩm chất quy định tại Điều 4 Thông tư 29/2022/TT-BTC, phải tuân thủ và đạt đến những tiêu chuẩn sau:
- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Kế toán viên chính phải hiểu rõ và thấu hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời tỏ ra trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhà nước. Việc bảo vệ lợi ích của Tổ quốc và nhân dân là trách nhiệm hàng đầu của họ.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
Kế toán viên chính phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về công chức, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ được giao, đồng thời là một gương mẫu trong việc tuân thủ nội quy và quy chế của cơ quan.
- Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
Kế toán viên chính cần thể hiện sự tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, và trung thực trong công việc. Họ phải có thái độ chuyên nghiệp và văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.
- Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Kế toán viên chính cần duy trì lối sống lành mạnh, khiêm tốn, và đoàn kết, đồng thời tránh những hành vi tiêu cực như lợi dụng vị thế để mưu cầu lợi ích cá nhân, quan liêu, tham nhũng hay lãng phí.
- Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực. Kế toán viên chính cần không ngừng học tập, rèn luyện để không chỉ duy trì mà còn nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực của mình, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của môi trường công việc ngày càng phức tạp và đa dạng.
 

3. Kế toán viên chính có nhiệm vụ như thế nào?

Kế toán viên chính (mã số 06.030) có những nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự chặt chẽ và hiệu quả trong công tác kế toán, căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC như sau:
- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, kế toán; các đề án chiến lược phát triển công tác kế toán đối với ngành, lĩnh vực; Nhiệm vụ quan trọng của Kế toán viên chính không chỉ giới hạn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc chủ trì nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài chính và kế toán. Trong vai trò này, họ không chỉ là người thực hiện mà còn là người định hình và đưa ra hướng phát triển chiến lược cho lĩnh vực và ngành mình đang hoạt động.
Kế toán viên chính phải đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo trong quá trình nghiên cứu, phân tích và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến tài chính và kế toán. Họ cần đề xuất những cải tiến và điều chỉnh chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất công tác kế toán, từ đó đáp ứng đầy đủ yêu cầu phức tạp của lĩnh vực và ngành nghề đang hoạt động.
Việc xây dựng các đề án chiến lược là một phần quan trọng của nhiệm vụ này, nơi mà kế toán viên chính phải tạo ra những hướng dẫn và kịch bản chiến lược cụ thể để phát triển tốt hơn hệ thống kế toán của tổ chức hay cơ quan mà họ phụ trách. Đồng thời, họ cũng cần đề xuất các biện pháp cụ thể để tối ưu hóa quy trình làm việc, từ đó đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong công tác kế toán.
Trong bối cảnh thách thức và độ phức tạp ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tài chính và kế toán, vai trò của Kế toán viên chính không chỉ là người thạo nghiệp vụ mà còn là nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển và cải tiến của hệ thống kế toán trong cả ngành và lĩnh vực.
- Chủ trì tổ chức việc phối hợp nghiệp vụ của lĩnh vực liên quan giữa các cấp quản lý cùng lĩnh vực của các ngành đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong toàn quốc; Kế toán viên chính giữ vai trò quan trọng và chủ đạo trong việc tổ chức và điều phối hiệu quả các hoạt động kế toán của lĩnh vực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa các cấp quản lý và lĩnh vực liên quan trên toàn quốc. Trong vai trò này, họ không chỉ là người thực hiện nghiệp vụ kế toán mà còn là nhà lãnh đạo định hình và định hướng cho toàn bộ hệ thống kế toán.
Kế toán viên chính có trách nhiệm phối hợp và tương tác chặt chẽ với các cấp quản lý và lĩnh vực khác nhau để đảm bảo rằng hoạt động kế toán được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ đồng bộ theo chuẩn mực quy định. Họ cần duy trì sự thông tin liên tục và cập nhật về các thay đổi trong lĩnh vực kế toán và tài chính, đồng thời áp dụng những cải tiến và thay đổi phù hợp để tối ưu hóa quy trình làm việc.
Đặc biệt, vai trò quản lý và điều phối của kế toán viên chính mở ra cơ hội để họ đưa ra những đề xuất và chiến lược phát triển kế toán dựa trên hiểu biết sâu sắc về ngành và lĩnh vực mình đang phục vụ. Họ có thể chủ trì trong việc xây dựng và thực hiện các dự án chiến lược, đồng thời đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu suất trong công tác kế toán.
Với trách nhiệm này, kế toán viên chính không chỉ là một chuyên gia kế toán mà còn là người đóng góp quan trọng vào việc định hình và phát triển toàn bộ hệ thống kế toán của lĩnh vực, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của tổ chức hoặc cơ quan mà họ thuộc về.
- Chủ trì xây dựng tài liệu, giáo trình và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác kế toán; Kế toán viên chính đảm bảo việc chủ trì xây dựng tài liệu, giáo trình và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, nhằm đảm bảo rằng nhân sự tham gia vào công tác kế toán đều được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết.
- Chủ trì tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán; Kế toán viên chính có trách nhiệm chủ trì tổ chức và thực hiện công tác kế toán, bao gồm cả việc kiểm tra nghiệp vụ kế toán, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi chép và báo cáo tài chính.
- Chủ trì tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân tích tài chính, rút kinh nghiệm và đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung về quy trình nghiệp vụ; sửa đổi, bổ sung các quy định về kế toán hiện hành nhằm tổ chức quản lý chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả hơn.
Cuối cùng, kế toán viên chính chủ trì tổ chức tổng hợp, đánh giá và phân tích tài chính, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất các phương án điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung về quy trình nghiệp vụ. Họ cũng có trách nhiệm sửa đổi và bổ sung các quy định về kế toán hiện hành nhằm tối ưu hóa quản lý và đảm bảo hiệu quả trong công tác kế toán.
 

Xem thêm bài viết: Người có chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên của nước ngoài có phải thi để được cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên tại Việt Nam

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng