Kênh cho tàu biển (Ship canal) là đường thủy nhân tạo được xây dựng để tạo ra tuyến đường vận tải biển với cự ly ngắn giữa các cảng hoặc giúp cho tàu biển có thể đi vào sâu trong vùng nội địa tới các khu công nghiệp.