1. Cơ quan nào là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam 

Quy định về cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam tại Điều 6 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), được ban hành cùng với Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020, có nội dung chi tiết như sau:

- Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp công đoàn lãnh đạo được thành lập thông qua việc bầu cử, thực hiện sự lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số và cấp dưới phục tùng cấp trên, cũng như cá nhân phục tùng tổ chức được áp dụng trong quá trình hoạt động của công đoàn.

- Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Các cấp công đoàn khác cũng có cơ quan lãnh đạo cao nhất tương ứng là đại hội công đoàn cấp đó. Trong giai đoạn giữa hai kỳ tổ chức Đại hội, cơ quan lãnh đạo của công đoàn được gọi là ban chấp hành.

- Nghị quyết của các cấp công đoàn được thông qua dựa trên nguyên tắc đa số và phải được tuân thủ và thực hiện một cách nghiêm chỉnh.

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc là một sự kiện quan trọng và được tổ chức định kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công đoàn và đề ra các chính sách, quyết định quan trọng cho tương lai. Ngoài Đại hội đại biểu toàn quốc, mỗi cấp công đoàn cũng có cơ quan lãnh đạo cao nhất của riêng mình, được gọi là đại hội công đoàn cấp đó. Đại hội công đoàn cấp đó là một buổi hội nghị quan trọng, tổ chức để bầu cử và thành lập cơ quan lãnh đạo mới. Tại đại hội này, các đại biểu đại diện cho các cấp công đoàn sẽ tham gia vào quá trình bầu cử và lựa chọn các cán bộ lãnh đạo phù hợp.

Trong giai đoạn giữa hai kỳ tổ chức Đại hội, cơ quan lãnh đạo của công đoàn được gọi là ban chấp hành. Ban chấp hành có trách nhiệm quản lý và điều hành công đoàn tại các cấp. Họ đại diện cho công đoàn trong các hoạt động liên quan đến quyền lợi và yêu cầu của người lao động. Ban chấp hành đảm bảo sự liên kết và tương tác giữa các cấp công đoàn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ và chức trách được giao.

Các cơ quan lãnh đạo này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Chính qua sự tổ chức và hoạt động của các cơ quan lãnh đạo này, Công đoàn Việt Nam có khả năng thúc đẩy sự đoàn kết, đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời đảm bảo môi trường lao động công bằng.

 

2. Kết nạp vào tổ chức Công đoàn người nước ngoài lao động tại Việt Nam?

Tại tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 quy định chi tiết về những đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài lao động tại Việt Nam sẽ không được chấp nhận và kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Điều này có nghĩa là người nước ngoài lao động không được coi là thành viên của tổ chức công đoàn này và sẽ không được hưởng các quyền lợi và tiện ích mà tổ chức công đoàn cung cấp cho các thành viên của mình.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc người nước ngoài lao động bị loại trừ hoàn toàn khỏi các quyền và lợi ích lao động tại Việt Nam. Người nước ngoài lao động vẫn có quyền được bảo vệ và đảm bảo các quyền lợi cơ bản theo quy định của pháp luật lao động tại Việt Nam. Họ được bảo vệ bởi các quyền và nghĩa vụ lao động cơ bản, chẳng hạn như quyền làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh, quyền nhận lương công bằng và đúng hẹn, quyền nghỉ ngơi và nghỉ phép, quyền tham gia bảo hiểm xã hội và các quyền khác được ghi nhận trong Luật lao động và các văn bản pháp luật lao động có liên quan.

Bên cạnh đó, người nước ngoài lao động có thể tổ chức và tham gia vào các tổ chức lao động khác, không thuộc phạm vi của Công đoàn Việt Nam, như các tổ chức lao động tại cơ sở, tổ chức nghề nghiệp hoặc các hiệp hội lao động khác. Điều này cho phép họ tham gia vào các hoạt động và chiến đấu cho quyền lợi của mình thông qua các phương thức và kênh thức khác nhau, nhằm bảo vệ và nâng cao tình hình lao động của mình.

Điều quan trọng là đảm bảo rằng người nước ngoài lao động tại Việt Nam được đối xử công bằng và không bị phân biệt đối xử trái với quyền lợi của họ. Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan cần thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của người nước ngoài lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia vào các hoạt động lao động và tự do làm việc trong môi trường công bằng và an toàn tại Việt Nam.

 

3. Đoàn viên bị mất việc làm có được tạm dừng sinh hoạt công đoàn?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020, việc đoàn viên bị mất việc làm không làm mất quyền tham gia hoạt động công đoàn. Quyền của đoàn viên trong công đoàn được đảm bảo và gồm những điểm sau đây:

- Quyền được tham gia thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và tham gia hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Quyền được yêu cầu công đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

- Quyền được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của tổ chức công đoàn; quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn; quyền chất vấn cán bộ công đoàn; quyền kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm. Những đoàn viên ưu tú còn được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp.

- Quyền được phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động; quyền được đề xuất với tổ chức công đoàn kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện chế độ và chính sách theo quy định của pháp luật.

- Quyền được hướng dẫn, tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; quyền được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

- Quyền được công đoàn thăm hỏi và giúp đỡ khi đoàn viên gặp phải ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; quyền tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức; đoàn viên ưu tú còn được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; quyền được công đoàn hướng dẫn và giúp đỡ tìm việc làm, học nghề.

- Quyền được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết và hợp tác khác của công đoàn.

- Đoàn viên bị mất việc làm sẽ được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí công đoàn, thời gian tạm dừng này không quá 12 tháng tính từ ngày mất việc làm.

- Quyền được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, và được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ hưu cũng như công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi gặp khó khăn; quyền tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí và ban liên lạc hưu trí do công đoàn hỗ trợ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020, trong trường hợp đoàn viên bị mất việc làm, công đoàn sẽ áp dụng chính sách tạm dừng sinh hoạt và đóng đoàn phí công đoàn. Thời gian tạm dừng này không quá 12 tháng tính từ ngày mất việc làm. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian tạm dừng này, đoàn viên sẽ không tham gia sinh hoạt và không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Chính sách tạm dừng sinh hoạt công đoàn và đóng đoàn phí trong trường hợp mất việc làm được thiết lập nhằm đảm bảo tính công bằng và linh hoạt cho đoàn viên. Trong giai đoạn này, khi đoàn viên đang mất việc làm và có thể đang gặp khó khăn về tài chính, việc tạm dừng đóng đoàn phí sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính đối với họ. Tuy nhiên, việc tạm dừng chỉ kéo dài trong vòng 12 tháng, tính từ ngày mất việc làm, sau đó đoàn viên sẽ phải tiếp tục đóng đoàn phí và tham gia sinh hoạt công đoàn như thông thường.

Quy định về thời gian tạm dừng này cũng nhằm khuyến khích đoàn viên tìm kiếm việc làm mới trong thời gian ngắn nhất có thể. Đoàn viên được khuyến nghị nhanh chóng tìm kiếm cơ hội việc làm, nhằm tránh tình trạng mất việc kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và sự tham gia hoạt động công đoàn.

Tuy nhiên, trong thời gian tạm dừng, đoàn viên vẫn được công đoàn hỗ trợ và giúp đỡ trong việc tìm kiếm việc làm mới. Công đoàn có thể cung cấp thông tin về cơ hội việc làm, hướng dẫn và tư vấn về các quy trình tìm việc, cũng như hỗ trợ trong việc nâng cao kỹ năng và học nghề để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm thành công.

Tóm lại, chính sách tạm dừng sinh hoạt công đoàn và đóng đoàn phí trong trường hợp mất việc làm nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho đoàn viên trong giai đoạn khó khăn. Thời gian tạm dừng không quá 12 tháng, đồng thời khuyến khích đoàn viên tìm kiếm việc làm mới trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong thời gian tạm dừng, đoàn viên vẫn được hỗ trợ và giúp đỡ từ công đoàn trong việc tìm kiếm việc làm mới và nâng cao kỹ năng.

Xem thêm >> Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có được tham gia BHXH không?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.