A. Khi một người đang bị mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của họ mà thực hiện tội phạm vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

B. Khi một người đang bị mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của họ mà thực hiện tội phạm thì được miễn trách nhiệm hình sự.

C. Khi một người đang bị mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của họ mà thực hiện tội phạm thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

D. Khi một người đang bị mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của họ mà thực hiện tội phạm thì được miễn hình phạt.

Phương án đúng là c bởi vì:

Căn cứ Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định“Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần một bệnh kháclàm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự”, như vậy người bị mắc bệnh tâm thần phải mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì mối không phải chịu trách nhiệm hình sự.