1. Khi nào lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép vào dự thảo chiến lược?

Theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT, việc thu thập ý kiến về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã được tích hợp một cách có tổ chức và có hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình thu thập ý kiến về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện đồng thời và song song với quá trình thu thập ý kiến cho dự thảo chiến lược. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và toàn diện trong việc xây dựng chiến lược.

Cần lưu ý rằng, theo nguyên tắc và yêu cầu được quy định tại Điều 4 của Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT, quá trình tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược phải được thực hiện theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo hiệu quả và đồng bộ trong quá trình xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.

* Nguyên tắc lồng ghép, là một quá trình không chỉ đơn thuần tuân thủ các quy định của Thông tư 06/2023/TT-BTNMT và các quy định liên quan của pháp luật, mà còn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết trong việc thực hiện các bước lồng ghép.

- Khi thực hiện việc tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy trình này phải bám sát theo hướng dẫn của Thông tư và các quy định pháp luật có liên quan. Việc này không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn tăng cường tính logic và hiệu quả của chiến lược.

- Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu được tích hợp không chỉ dựa trên sự phân tích kịch bản biến đổi khí hậu mà còn tập trung vào đánh giá kỹ lưỡng tác động của biến đổi khí hậu. Việc xác định các giải pháp ứng phó không chỉ là quá trình cơ bản mà còn đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong tình huống biến đổi khí hậu thực tế.

- Đặc biệt, những nội dung này phải được tích hợp một cách chặt chẽ vào mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược. Điều này không chỉ giúp đồng bộ hóa thông điệp mà còn tạo ra sự nhất quán và liên kết mạch lạc giữa những khía cạnh quan trọng của chiến lược đối với ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

* Yêu cầu về quá trình lồng ghép không chỉ là một sự tuân thủ cơ bản, mà còn là một quá trình tinh tế và đầy sự linh hoạt.

- Trước hết, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, quá trình này phải điều chỉnh một cách chặt chẽ với chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và định hướng phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, và đặc biệt là địa phương. Sự tham gia của các bên liên quan không chỉ là yếu tố quan trọng mà còn là chìa khóa để đảm bảo tính đầy đủ và đa chiều trong quá trình xây dựng chiến lược.

- Ngoài ra, yêu cầu còn bao gồm việc thúc đẩy bình đẳng giới và khuyến khích đa dạng hóa sử dụng hiệu quả nguồn lực. Điều này không chỉ là một xu hướng mà còn là một nhu cầu cấp thiết để tối ưu hóa tiềm năng và sức mạnh từ mọi phía, đồng thời đảm bảo rằng mọi đối tượng và lợi ích đều được xem xét và đánh giá.

- Hơn nữa, quy trình lồng ghép yêu cầu một cái nhìn xem xét toàn diện, khách quan, liên ngành và liên vùng. Nó cần dựa trên những thành tựu khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn của cả quốc gia và cộng đồng quốc tế. Điều này không chỉ là một phương tiện để tối ưu hóa thông tin mà còn là cơ hội để sáng tạo và áp dụng những giải pháp tiên tiến và hiệu quả nhất, đồng thời phản ánh đầy đủ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cũng như trình độ phát triển và nguồn lực có sẵn ở cấp quốc gia và địa phương.

- Tối ưu hóa tác động tích cực và đồng thời giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu là một thách thức đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt trong quá trình xây dựng chiến lược ứng phó.

- Quan trọng nhất, quá trình này cần đảm bảo sự phù hợp chặt chẽ với mục tiêu và phạm vi của chiến lược, cũng như với quy hoạch tại từng cấp - từ quốc gia, ngành, lĩnh vực đến đặc điểm tự nhiên và đặc trưng kinh tế - xã hội của địa phương. Sự tận dụng thông tin chi tiết và chiều sâu về địa phương không chỉ giúp định hình chiến lược một cách hợp lý mà còn tạo điều kiện cho việc áp dụng những biện pháp chính xác và phù hợp với điều kiện cụ thể.

- Tuy nhiên, không chỉ là phù hợp, chiến lược còn phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu cao về sự chín chắn và sự đổi mới trong quá trình thiết kế và triển khai chiến lược. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự tích hợp tốt giữa các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường để đảm bảo rằng chiến lược không chỉ là một phản ứng ngắn hạn mà còn là một cam kết dài hạn đối với sự phồn thịnh và bền vững của cộng đồng.

 

2. Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược

Dựa theo khoản 2 của Điều 7 trong Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT, việc tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đặt ra trong quá trình thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược là một quá trình đòi hỏi sự tổng hợp và đánh giá chi tiết.

- Đầu tiên, theo quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022, chúng ta cần tiến hành đánh giá tác động của biến đổi khí hậu. Việc này không chỉ là một bước quan trọng mà còn là cơ hội để nắm bắt đầy đủ và chính xác về cách mà biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng. Qua đánh giá này, chúng ta có thể xác định rõ hơn những biện pháp cần thiết để ứng phó với thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

- Tiếp theo, quá trình rà soát, tổng hợp, và phân tích yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến chi tiết. Việc này không chỉ là một bước đi cơ bản mà còn là cơ hội để đảm bảo rằng mọi yếu tố và khía cạnh của chiến lược được xem xét một cách toàn diện. Sự kết hợp giữa các thông tin được tổng hợp và khả năng phân tích sẽ giúp định hình chiến lược một cách linh hoạt và phản ánh chính xác nhu cầu cụ thể của cộng đồng và môi trường.

- Yêu cầu một đánh giá kỹ lưỡng về tác động của biến đổi khí hậu. Qua việc xác định rõ những ảnh hưởng này, chúng ta có thể phát triển những giải pháp ứng phó hiệu quả. Sự sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp cụ thể giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu suất của chiến lược.

- Ngoài ra, các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng. Điều này bao gồm việc tập trung vào tích hợp thông tin, quy trình, và nguồn lực để tạo ra sự đồng bộ và hiệu quả trong việc thực hiện chiến lược.

- Cuối cùng, quá trình đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là việc trình bày thông tin, mà còn đòi hỏi một bước tiến xa hơn - sự lồng ghép cẩn thận vào mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược. Điều này đảm bảo rằng mọi chi tiết được tích hợp một cách hài hòa và phản ánh chính xác độ phức tạp của thách thức biến đổi khí hậu.

Chú ý đặc biệt được đặt ra khi cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh chiến lược, với yêu cầu rõ ràng về việc thực hiện một quá trình lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo chiến lược không chỉ là một tài liệu mà còn là một kịch bản sáng tạo và đáp ứng thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo từ cơ quan và tổ chức để đảm bảo rằng quá trình lồng ghép không chỉ đơn thuần là việc tích hợp thông tin, mà còn là cơ hội để thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về nguy cơ và cơ hội của biến đổi khí hậu. Chúng ta cần nhìn nhận quá trình xây dựng chiến lược không chỉ là một trách nhiệm mà còn là cơ hội để định hình tương lai. Với sự tập trung vào hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó, cơ quan và tổ chức có thể định hình chiến lược một cách chặt chẽ, từng bước một, nhằm tạo ra một kịch bản đầy tính đổi mới và đáp ứng đầy đủ những thách thức mà biến đổi khí hậu đưa ra.

 

3. Nội dung lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 93 trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, việc lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược và quy hoạch không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một cơ hội để định hình tương lai với sự sáng tạo và chi tiết.

- Mọi bước tiến trong quá trình xây dựng chiến lược và quy hoạch phải chấp nhận và tích hợp kịch bản biến đổi khí hậu cùng với tác động của nó. Sự sử dụng chúng không chỉ nhằm xác định mục tiêu dài hạn của chiến lược mà còn giúp tạo ra một chiến lược đồng nhất và linh hoạt.

- Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là những biện pháp cụ thể mà còn là một phần không thể thiếu của nội dung chiến lược và quy hoạch. Việc lồng ghép chúng một cách hợp lý giúp tạo ra một chiến lược đồng bộ, linh hoạt và có thể đối phó với những thách thức mà biến đổi khí hậu đưa ra.

- Kết quả phân tích và đánh giá giải pháp ứng phó không chỉ là dữ liệu mà còn là nguồn cảm hứng quan trọng trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược và quy hoạch. Sự sáng tạo trong cách áp dụng và diễn giải kết quả này sẽ giúp tạo ra một chiến lược không chỉ chứa đựng thông tin mà còn là bản kịch bản đáp ứng đầy đủ và hiệu quả.

Chiến lược và quy hoạch, như quy định tại Điều 25 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đặt ra một tiêu chí chặt chẽ: lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu theo những nguyên tắc và quy định được đề ra trong cùng văn bản pháp luật này, cũng như các quy định khác liên quan. Điều này đòi hỏi sự tận tâm và chi tiết trong quá trình xây dựng chiến lược và quy hoạch, khi mà nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là một phần của chiến lược mà còn là hệ thống giúp tạo ra một tương lai bền vững.

Quá trình lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã được tích hợp một cách thông thái vào dự thảo chiến lược, đồng thời với quá trình thu ý kiến cho dự thảo chiến lược. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực mà còn đảm bảo tính nhất quán và tích cực trong việc hình thành chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Có thể tham khảo: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.