1. Khi nào Học viện Hậu cần có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ đào tạo?

Theo Quyết định số 257/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng ngày 16 tháng 3 năm 1996, Trường sĩ quan Hậu cần và Học viện Hậu cần đã được hợp nhất. Từ tháng 6 năm 1996, Học viện Hậu cần trở thành nhà trường duy nhất đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính cho quân đội và là một trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự. Theo Thông tư 63/2022/TT-BQP, các cơ sở giáo dục trong Quân đội, bao gồm Học viện Hậu cần, được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, và được xem xét là nhà trường Quân đội.

Quy định về cấp lại chứng chỉ đào tạo được xác định tại Điều 11 Thông tư 63/2022/TT-BQP, trong đó nếu phát hiện viết sai do lỗi của nhà trường Quân đội, như Học viện Hậu cần, thì nhà trường có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ. Theo quy định trên, trường hợp chứng chỉ đã cấp nhưng có viết sai do lỗi của Học viện Hậu cần, học viện sẽ chịu trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ để đảm bảo tính chính xác và uy tín trong quá trình đào tạo cán bộ hậu cần và tài chính cho quân đội.

Như vậy, theo quy định của Quyết định số 257/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng ngày 16 tháng 3 năm 1996, Học viện Hậu cần trở thành nhà trường duy nhất đào tạo cán bộ hậu cần và tài chính cho quân đội, cũng như là một trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự.

Theo Thông tư 63/2022/TT-BQP, Học viện Hậu cần và các cơ sở giáo dục khác trong Quân đội được xem xét là nhà trường Quân đội, có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, và tập huấn. Về cấp lại chứng chỉ đào tạo, quy định tại Điều 11 Thông tư 63/2022/TT-BQP nêu rõ trách nhiệm của nhà trường trong trường hợp phát hiện lỗi viết sai do nhà trường, như Học viện Hậu cần, nhà trường có trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ để đảm bảo độ chính xác và uy tín của chứng chỉ đào tạo trong quá trình đào tạo cán bộ cho quân đội.

 

2. Thủ tục cấp lại bản chính chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần

Thủ tục cấp lại bản chính chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần, theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư 63/2022/TT-BQP, được thực hiện qua các bước chi tiết sau:

Gửi hồ sơ:

- Người có yêu cầu cấp lại chứng chỉ gửi hồ sơ đầy đủ và chính xác trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Học viện Hậu cần.

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ, kèm theo xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý nhân sự yêu cầu cấp lại chứng chỉ.

+ Chứng chỉ đề nghị cấp lại.

+ Giấy tờ chứng minh lỗi sai trong chứng chỉ do Học viện Hậu cần viết sai khi cấp.

Xem xét và quyết định:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Học viện Hậu cần xem xét và quyết định việc cấp lại chứng chỉ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, nhà trường Quân đội sẽ quyết định cấp lại chứng chỉ.

 Thông báo và cung cấp chứng chỉ mới:

- Trong trường hợp đồng ý cấp lại, nhà trường cung cấp chứng chỉ mới cho người đề nghị.

- Nếu không đồng ý, nhà trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

Sử dụng mẫu chứng chỉ hiện hành:

Trong trường hợp mẫu chứng chỉ tại thời điểm cấp lại đã thay đổi, Học viện Hậu cần sử dụng mẫu chứng chỉ hiện hành để cấp lại cho người đề nghị.

Quy trình này nhấn mạnh việc giữ gìn độ chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý thủ tục cấp lại chứng chỉ, đồng thời bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của cả người đề nghị và nhà trường. Người có yêu cầu cấp lại chứng chỉ cần gửi hồ sơ đầy đủ và chính xác trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Học viện Hậu cần. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị, chứng chỉ đề nghị cấp lại, và giấy tờ xác minh lỗi sai. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Học viện Hậu cần xem xét và quyết định cấp lại chứng chỉ. Nếu hồ sơ hợp lệ, nhà trường sẽ cung cấp chứng chỉ mới, ngược lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Trong trường hợp mẫu chứng chỉ thay đổi, nhà trường sử dụng mẫu hiện hành để cấp lại.

 

3. Trách nhiệm cấp lại bản chính chứng chỉ đào tạo của Học viện Hậu cần 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Thông tư 63/2022/TT-BQP quy định như sau: 

- Thẩm quyền ký chứng chỉ:

+ Giám đốc Học viện Hậu cần có thẩm quyền ký chứng chỉ đào tạo.

+ Trong trường hợp nhà trường chưa có giám đốc hoặc hiệu trưởng, người được giao quyền hoặc phụ trách nhà trường Quân đội có thẩm quyền ký chứng chỉ. Quyết định giao quyền hoặc phụ trách cần được lưu trong hồ sơ cấp chứng chỉ.

- Quy chế về chứng chỉ:

Giám đốc Học viện Hậu cần có trách nhiệm ban hành quy chế về in phôi chứng chỉ, bảo quản, bảo mật, sử dụng phôi chứng chỉ, tem chống giả, cấp phát chứng chỉ. Quy chế này cần rõ ràng về trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và chế tài xử lý khi có vi phạm.

- Quản lý chứng chỉ:

+ Giám đốc Học viện Hậu cần có trách nhiệm cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc.

+ Trường hợp cần cấp lại chứng chỉ, chỉnh sửa nội dung, cấp, thu hồi, và hủy bỏ chứng chỉ, Giám đốc Học viện Hậu cần thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

+ Đối với sổ gốc cấp chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền, quyết định chỉnh sửa nội dung chứng chỉ do giám đốc, hiệu trưởng nhà trường Quân đội hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý sổ gốc cấp chứng chỉ.

Thông tư 63/2022/TT-BQP không áp dụng cho các đối tượng có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dưới 03 tháng và đối tượng đào tạo gắn với trình độ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định pháp luật.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ

Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân đối với việc cấp chứng chỉ từ nhà trường Quân đội theo quy định Thông tư 63/2022/TT-BQP:

Quyền lợi:

- Đề nghị nhà trường Quân đội cấp chứng chỉ đúng thời hạn quy định: Cá nhân có quyền yêu cầu nhà trường Quân đội cấp chứng chỉ cho việc hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được quy định.

- Đề nghị nhà trường Quân đội ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên chứng chỉ: Cá nhân có quyền yêu cầu nhà trường Quân đội ghi đúng và đầy đủ thông tin cá nhân trên chứng chỉ.

- Đề nghị nhà trường Quân đội cấp lại chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên chứng chỉ theo quy định Thông tư này: Cá nhân có quyền yêu cầu nhà trường Quân đội cấp lại chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung nếu phát hiện lỗi do nhà trường gây ra.

- Đề nghị nhà trường Quân đội cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc khi có lý do chính đáng: Cá nhân có quyền yêu cầu cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc khi có lý do chính đáng, và nhà trường Quân đội có nghĩa vụ thực hiện theo yêu cầu hợp lý.

Nghĩa vụ:

- Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để nhà trường Quân đội ghi trên chứng chỉ: Cá nhân có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cần thiết và chính xác để nhà trường Quân đội có thể ghi chúng trên chứng chỉ.

- Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận chứng chỉ: Cá nhân phải kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của thông tin ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận.

- Trường hợp không trực tiếp đến nhận chứng chỉ phải có giấy ủy quyền cho người đến nhận chứng chỉ: Nếu cá nhân không thể đến nhận chứng chỉ trực tiếp, họ phải có giấy ủy quyền cho người được ủy quyền đến nhận chứng chỉ.

- Giữ gìn, bảo quản chứng chỉ; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên chứng chỉ; không cho người khác sử dụng chứng chỉ: Cá nhân có nghĩa vụ bảo quản chứng chỉ một cách cẩn thận, không được thay đổi nội dung, và không chia sẻ chứng chỉ cho người khác sử dụng.

- Khi sử dụng chứng chỉ được chỉnh sửa phải có quyết định chỉnh sửa chứng chỉ kèm theo: Nếu có bất kỳ chỉnh sửa nào trên chứng chỉ, cá nhân phải có quyết định chỉnh sửa chứng chỉ để xác nhận các thay đổi.

- Mất chứng chỉ phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị cấp quản lý trực tiếp: Trong trường hợp mất chứng chỉ, cá nhân phải báo cáo ngay lập tức đến cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp của mình.

- Nộp lại chứng chỉ cho nhà trường Quân đội có thẩm quyền thu hồi đúng thời hạn quy định tại quyết định thu hồi chứng chỉ: Nếu nhà trường Quân đội yêu cầu thu hồi chứng chỉ, cá nhân có nghĩa vụ nộp lại chứng chỉ đúng thời hạn và tuân thủ theo quy định.

Thông tư 63/2022/TT-BQP không áp dụng đối với các đối tượng có thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn dưới 03 tháng và đối tượng đào tạo gắn với trình độ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định pháp luật.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì, học mất bao lâu?

Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!