Kí quỹ là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó, bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyển được ngân hàng nơi kí quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chỉ phí dịch vụ ngân hàng. Các thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về ngân hàng quy định.