1. Kiểm soát khoản chi thu nhập tăng thêm của đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ vào tiết c điểm 2.1 khoản 2 Điều 5 của Thông tư 17/2024/NĐ-CP về nội dung kiểm soát chi thu nhập tăng thêm qua Kho bạc Nhà nước, các điều kiện và quy định cụ thể được đưa ra như sau:

- Đối với các khoản chi lương và phụ cấp theo lương:

+ Các khoản phụ cấp theo lương theo hệ thống mục lục ngân sách hiện hành: Bao gồm các khoản phụ cấp được quy định trong hệ thống mục lục ngân sách để bổ sung vào thu nhập cố định của nhân viên, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc trả lương và phụ cấp.

+ Tiền công lao động theo hợp đồng: Chi phí trả cho công lao động theo các hợp đồng lao động, bao gồm mức lương và các khoản phụ cấp liên quan được thỏa thuận giữa nhà tuyển dụng và lao động.

+ Tiền thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ, trợ cấp, phụ cấp khác, khoán, khen thưởng: Bao gồm các khoản chi phụ cấp, hỗ trợ, trợ cấp, và khen thưởng được chi trả cho nhân viên nhằm khuyến khích, động viên, và đảm bảo sự đóng góp hiệu quả trong công việc.

- Đối với khoản chi thu nhập tăng thêm:

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4): Trong trường hợp này, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện kiểm soát và đảm bảo việc chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Quy chế này sẽ xác định rõ các quy định và hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng các khoản chi tiết này để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của đơn vị.

+ Đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ: Ở đây, Kho bạc Nhà nước cũng sẽ thực hiện kiểm soát và đảm bảo theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Tương tự như trên, các quy định và hướng dẫn trong Quy chế này sẽ giúp đảm bảo rằng các khoản chi tiêu được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch, phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của cơ quan.

Nội dung về việc quản lý doanh thu thêm của các tổ chức công lập bởi Kho bạc Nhà nước có thể được trình bày như sau:

- Tuân thủ quy định nội bộ của đơn vị:

+ Kho bạc Nhà nước cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định về chi tiêu nội bộ của các tổ chức công lập.

+ Mọi khoản chi được thực hiện phải tuân thủ theo quy chế của đơn vị, đảm bảo tính minh bạch và công khai.

+ Đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

- Sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm và hiệu quả:

+ Kho bạc Nhà nước sẽ theo dõi và đảm bảo rằng các khoản kinh phí chi thường xuyên được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

+ Mục tiêu là tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, từ đó gia tăng hiệu suất và hiệu quả của các hoạt động của đơn vị.

- Kiểm soát chặt chẽ trong phân phối kết quả tài chính:

+ Đối với các đơn vị thuộc nhóm 4, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong quá trình phân phối kết quả tài chính hàng năm.

+ Mục đích là đảm bảo các khoản chi tiêu được phân bổ một cách công bằng, phản ánh đúng nhu cầu và mục tiêu phát triển của đơn vị.

+ Nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cũng như sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối kết quả tài chính của đơn vị.

 

2. Kiểm soát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước theo nguyên tắc nào?

Theo Điều 2 của Thông tư 17/2024/TT-BTC, nguyên tắc kiểm soát và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước được quy định cụ thể như sau:

- Thực hiện kiểm soát và thanh toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015:

+ Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có trong dự toán ngân sách và đủ số dư tài khoản của đơn vị.

+ Trường hợp dự toán ngân sách chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định vào đầu năm ngân sách, cơ quan tài chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước các cấp tạm cấp ngân sách cho các nhiệm vụ chi không thể trì hoãn được cho đến khi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ chi và các hồ sơ kèm theo chứng từ chi thuộc thủ tục hành chính bởi Kho bạc Nhà nước.

- Kiểm tra tính hợp pháp của các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật và thực hiện chi ngân sách khi có đủ các điều kiện:

+ Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

+ Đối với chi thường xuyên, cần bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

+ Đối với chi dự trữ quốc gia, phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

+ Đối với gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu thầu, phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

+ Đối với chi theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, phải tuân thủ quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung thanh toán đối với các hồ sơ không thuộc thủ tục hành chính được gửi đến Kho bạc Nhà nước. Đơn vị sử dụng ngân sách phải kiểm soát định mức chi.

- Kiểm soát định mức chi bởi Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền thực hiện theo cơ chế tự chủ cũng phải kiểm soát đảm bảo theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ.

- Trong trường hợp thanh toán tạm ứng và bằng tiền mặt, phải tuân thủ quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Đối với thanh toán qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, việc kiểm soát và thanh toán phải tuân thủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước theo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

3. Quy định nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Tại Điều 19 của Nghị định 60/2021/NĐ-CP, quy định về nguồn tài chính của đơn vị được thể hiện như sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước:

+ Kinh phí cấp chi thường xuyên: Dựa trên nhiệm vụ Nhà nước giao, số lượng nhân viên và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp.

+ Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao: Vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư công.

+ Vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư công.

- Nguồn thu hoạt động sự nghiệp: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công (nếu có).

- Nguồn viện trợ, tài trợ: Theo quy định của pháp luật.

- Nguồn thu khác: Theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đơn vị sự nghiệp công lập, do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, có nguồn tài chính đa dạng bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, thu từ hoạt động sự nghiệp phù hợp với chức năng của đơn vị, cùng với viện trợ, tài trợ theo quy định pháp luật và các nguồn thu khác. Quy định này đảm bảo rằng các đơn vị này có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động theo quy định của pháp luật. Cụ thể, nguồn tài chính bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu khác. Giúp tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội. 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quỹ cải cách tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.