Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới, được ghi trong văn bằng bảo hộ và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ (Điều 750 Bộ luật dân sự năm 2005). Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi chủ thể sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp thực hiện việc đăng ký các đối tượng đó theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chủ thể sở hữu kiểu dáng công nghiệp có quyền nhân thân và quyền tài sản cùng các quyền khác như quyền chuyển giao, quyền đối với tên thương mại... theo quy định của pháp luật dân sự (từ Điều 751 đến Điều 753 Bộ luật dân sự năm 2005) và pháp luật về sở hữu trí tuệ.