Kỳ phiếu trả dần (INSTALLMENT NOTE) là giấy hẹn trả tiền là cơ sở cho hợp đồng tin dụng trả góp, yêu cầu thanh toán định kỳ vốn vay và tiền lãi để hoàn trả khoản nợ.