Khoản vay trả dần đầy đủ là khoản vay trong đó các khoản thanh toán vốn gốc định kỳ để thanh toán hết khoản vay vào ngày đáo hạn mà không phải thanh toán thêm. Ví dụ tiêu biểu là khoản vay lãi suất cố định 30 năm hoặc khoản vay thế chấp với lãi suất điều chỉnh.