Trái phiếu trả dần (INSTALLMENT BOND) là trái phiếu có mệnh giá được chi trả định kỳ hoặc trả dần thay vì thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

A bond with principal that is paid off at intervals, or installments, rather than on a single maturity date.