Chi trả dần khoản không dổi (LEVEL PAYMENT AMORTIZATION) là khoản vay có kỳ hạn cố định, với các khoản thanh toán định kỳ không đổi trong kỳ hạn vay. Một phần của mỗi khoản thanh toán dành để chi trả tiền lãi và số dư giảm dần, tức là giảm vốn gốc hiện tại. Nếu là khoản vay có lãi suất thay đổi, thì điều khoản thời gian có thể mở rộng nếu lãi suất tăng lên. Hoặc có thể chi trả dồn khi đáo hạn.