Loại trả dần theo kế hoạch (PLANNED AMORTIZATION CLASS – PAC) là trái phiếu được bảo đảm bằng cầm cố bảo vệ các nhà đầu tư không phải thanh toán trước quá lớn cho khoản vay cầm cố. Trái phiếu PAC trong nợ cầm cố được bảo đảm được kèm theo trái phiếu chi trả nhanh, là trái phiếu “đồng hành” hay “hỗ trợ”, bảo vệ người nắm giữ trái phiếu PAC không phải trả trước các khoản thanh toán lớn dần, và tránh bị thu hồi sớm.