1. Thế nào là hộ nghèo?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP thì chuẩn hộ nghèo là một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá quan trọng, được áp dụng để đo lường và định danh tình trạng nghèo đói của các hộ gia đình trong cộng đồng. Điều này đặt ra một cơ sở rất quan trọng để hiểu rõ tình hình và cung cấp giúp đỡ cho những người cần thiết. Trong bối cảnh khu vực nông thôn, tiêu chuẩn xác định rằng một hộ gia đình được xem là nghèo khi thu nhập trung bình đầu người mỗi tháng không vượt quá mức 1.500.000 đồng. Điều này đi kèm với việc hộ gia đình đó phải gặp thiếu hụt ở ít nhất ba chỉ số đo lường liên quan đến dịch vụ xã hội cơ bản hoặc cao cấp. Đây là một biểu đồ quan trọng về mức độ nghèo đói ở nông thôn và chính phủ có thể sử dụng nó để định hướng chính sách xã hội.

Còn ở khu vực thành thị, tiêu chuẩn nghèo liên quan đến thu nhập trung bình đầu người mỗi tháng không vượt quá 2.000.000 đồng. Hộ gia đình ở khu vực này cũng phải gặp thiếu hụt ở ít nhất ba chỉ số đo lường liên quan đến dịch vụ xã hội cơ bản hoặc cao cấp. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc xác định mức độ nghèo đói trong thành thị và tạo ra cơ sở để phân phối các biện pháp hỗ trợ và chính sách xã hội hướng tới cải thiện tình trạng nghèo đói trong cộng đồng thành thị.

 

2. Lãi suất cho vay hộ nghèo là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 78/2002/NĐ-CP thì lãi suất cho vay với ưu đãi đặc biệt được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trong mỗi giai đoạn thời kỳ, dựa trên các đề xuất và khuyến nghị của Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua quyết định này, một mức lãi suất đồng nhất sẽ được xác định và áp dụng trên toàn quốc, trừ trường hợp các tổ chức kinh tế thuộc vào danh sách được định rõ tại khoản 3 và khoản 5 của Điều 2 trong Nghị định này. Điều đáng chú ý là, Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội có thẩm quyền quyết định việc thiết lập lãi suất vay với sự phân biệt giữa khu vực II và khu vực III. Điều này nhằm mục đích xác định và điều chỉnh mức lãi suất theo cách mà phù hợp với tình hình kinh tế và xã hội tại từng vùng, đảm bảo rằng các chương trình hỗ trợ được triển khai một cách hiệu quả và công bằng, đặc biệt là trong các khu vực có các đặc thù khác nhau.

Lãi suất áp dụng cho nợ quá hạn đang ở mức 130% so với lãi suất ban đầu được áp dụng trong quá trình cho vay. Điều này đồng nghĩa rằng khi một khoản vay trở nên quá hạn, khoản lãi phải trả sẽ tăng lên 130% so với tỷ lệ lãi suất ban đầu đã thỏa thuận. Điều này làm phản ánh mức độ trách nhiệm và cam kết của người vay trong việc đảm bảo thanh toán đúng hạn, và đồng thời cung cấp độ khẩn cấp để khuyến khích việc thanh toán nợ đúng thời hạn. Theo kế hoạch năm 2023, lãi suất ưu đãi áp dụng cho vay đối với các hộ nghèo sẽ được xác định thông qua quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này sẽ dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội và sẽ áp dụng trên toàn quốc với một mức lãi suất đồng nhất. Điều này nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ các hộ gia đình nghèo và đảm bảo rằng lãi suất ưu đãi sẽ được thiết lập một cách công bằng và hiệu quả trên khắp đất nước.

Trong tình hình hiện tại, chúng tôi vui mừng thông báo rằng theo thông cáo chính thức của Ngân hàng Chính sách xã hội, mức lãi suất ưu đãi áp dụng cho vay đối với các hộ nghèo trong năm 2023 là 6,6% mỗi năm. Điều này là một bước quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người cần thiết và đảm bảo rằng họ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn với mức lãi suất thấp để cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế của họ. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc giảm nghèo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong cộng đồng. Các tổ chức kinh tế thuộc danh mục dưới đây sẽ được quyền lựa chọn lãi suất dựa trên quyết định của Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội, với sự khả năng tạo ra sự phân biệt về mức lãi suất giữa khu vực II và khu vực III. Việc thay đổi lãi suất như vậy có thể phản ánh tình hình kinh tế và xã hội cụ thể của từng vùng, đồng thời giúp tạo điều kiện linh hoạt cho các tổ chức kinh tế này khi đối phó với các tình huống đặc biệt hoặc khó khăn trong vùng kinh doanh của họ. Điều này cũng có thể tạo động lực để họ hỗ trợ và đầu tư vào các vùng có nhu cầu phát triển kinh tế đặc biệt.

 

3. Thời hạn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo

Thời hạn về việc cho vay, gia hạn nợ, và xử lý nợ quá hạn là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và vay vốn. Dưới đây là những quy định và thủ tục liên quan:

- Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay được xác định căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay của Người vay và thời hạn thu hồi vốn của chương trình hoặc dự án, đồng thời tính đến khả năng trả nợ của Người vay. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ để đảm bảo rằng thời hạn cho vay được thiết lập một cách hợp lý, không gây áp lực không cần thiết lên người vay và cũng đảm bảo rằng chương trình hoặc dự án được hỗ trợ có đủ thời gian để phát triển và đạt được mục tiêu của nó.

- Gia hạn nợ: Trong trường hợp người vay gặp khó khăn và không thể trả nợ đúng kỳ hạn do những nguyên nhân khách quan, ngân hàng chính sách xã hội có thẩm quyền xem xét việc gia hạn nợ. Điều này là một cơ hội quan trọng để người vay có thể điều chỉnh lại tình hình tài chính và có khả năng trả nợ trong tương lai. Gia hạn nợ là một biện pháp linh hoạt để giúp người vay vượt qua khó khăn tài chính mà họ đang đối diện.

- Chuyển nợ quá hạn và biện pháp thu hồi nợ: Trong trường hợp người vay sử dụng vốn vay sai mục đích và có khả năng trả nợ đúng hạn, nhưng không thực hiện, nợ vay sẽ được xem xét chuyển vào danh mục nợ quá hạn. Tổ chức cho vay sẽ kết hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội để thực hiện các biện pháp thu hồi nợ. Những biện pháp thu hồi này có thể bao gồm: Thương lượng với người vay để xác định cách trả nợ thỏa thuận, tìm kiếm các biện pháp pháp lý để thu hồi nợ, sử dụng các phương tiện quản trị tài sản cầm cố (nếu có) để đền bù khoản nợ.

- Quy định về thời hạn cho vay, gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn: Tất cả các quy định liên quan đến thời hạn cho vay, gia hạn nợ, và xử lý nợ quá hạn đều được quyết định bởi Hội đồng quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều này đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong việc quản lý và giải quyết nợ vay, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu của từng tình huống cụ thể và bảo đảm rằng chính sách về nợ vay được thực hiện một cách hợp lý và hiệu quả.

Thủ tục liên quan đến việc định thời hạn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo sẽ được thực hiện thông qua quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình vay vốn. Cụ thể, thời hạn cho vay sẽ được quy định cụ thể và được thông báo chi tiết cho các hộ gia đình khi họ thực hiện quy trình vay vốn. Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng và dễ dàng hiểu về các điều kiện vay, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để giúp người vay hiểu rõ về khoản vay của họ, cũng như cam kết về thời hạn trả nợ. Quy trình này đảm bảo rằng mọi hộ gia đình có cơ hội tận hưởng lợi ích từ lãi suất ưu đãi theo một cách minh bạch và công bằng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và tuân thủ đối với các điều khoản của hợp đồng vay.

Thời hạn cho vay, một khía cạnh quan trọng của quá trình vay vốn, sẽ được xác định thông qua việc cân nhắc kỹ lưỡng. Quá trình này dựa trên mục tiêu sử dụng vốn vay, đồng thời tính đến thời hạn thu hồi vốn của chương trình hoặc dự án. Đặc biệt, sự xem xét kỹ lưỡng này còn đảm bảo rằng thời hạn cho vay sẽ phản ánh khả năng trả nợ của hộ gia đình. Thông qua việc kết hợp mục đích sử dụng vốn và thời hạn thu hồi, thời hạn cho vay sẽ được thiết lập một cách cân đối và phù hợp với từng tình huống cụ thể. Điều này không chỉ đảm bảo sự minh bạch trong quy trình vay vốn mà còn đảm bảo rằng các hộ gia đình có thể quản lý và trả nợ một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của họ.

Ngoài ta, có thể tham khảo: Hộ nghèo có được miễn học phí, giảm học phí không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.