Lệnh mua (BUY ORDER) là lệnh được giao cho người môi giới hoặc ngân hàng thừa hành mua một số chứng khoán hoặc hàng hóa đã ấn định. Nếu quy định giới hạn thời gian, thì tất cả các lệnh được giải quyết như các lệnh trong ngày, chúng được giao ngay trong ngày đó. Tuy nhiên, các lệnh mua cũng có thể được đặt thời gian giới hạn là: G.T.W (Tới cuối tuần); G.T.M (Tới cuối tháng); lệnh suốt - (đến ngày ấn định); và mở hoặc G.T.C (lệnh ngỏ hoặc cho tới khi nào hủy), về phần giới hạn giá, lệnh ấy có thể ghi vào hợp đồng theo giá thị trường (giá tốt nhất có thể có) hoặc giới hạn theo giá ấn định.

An order given to a broker or a bank authorizing the purchase of a specified amount of securities or commodities. Unless otherwise stipulated as to time, all orders are treated as day orders, good only on the day they are given. However, orders may also be placed with a time limit: G.T.W. (Good This Week); G.T.M. (Good This Month); good through - (A specified Date); and open, or G.T.C. (Good 'Till Cancelled, or Counter-manded).

Regarding a price limit, the order may be entered at the market (the best price obtainable) or limited to a specific price.