1. Khái niệm về liên doanh trách nhiệm hữu hạn (LIMITED PARTNERSHIP)

Liên doanh trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership) là một hình thức tổ chức kinh doanh trong đó tồn tại ít nhất hai loại thành viên: một thành viên có vai trò chịu trách nhiệm không giới hạn (general partner) và một hoặc nhiều thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp (limited partner). Liên doanh trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership) là một hình thức doanh nghiệp trong đó một cá nhân hoặc một bên tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như một nhà đầu tư thiểu số. Trong liên doanh này, người tham gia có vai trò là đối tác giới hạn, có một số quyền và trách nhiệm được quy định trong hợp đồng và có phần chia lợi nhuận hoặc thua lỗ bị giới hạn theo điều khoản hợp đồng. Một số đặc điểm của liên doanh trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Đối tác giới hạn: Người tham gia vào liên doanh có vai trò là đối tác giới hạn, có trách nhiệm và nghĩa vụ giới hạn trong hoạt động của doanh nghiệp. Họ không chịu trách nhiệm không giới hạn đối với các nợ nần và trách nhiệm của doanh nghiệp.

- Phần chia lợi nhuận hoặc thua lỗ: Đối tác giới hạn chỉ được nhận phần chia lợi nhuận hoặc thua lỗ theo những điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng thành lập. Phần chia lợi nhuận hoặc thua lỗ của đối tác giới hạn bị giới hạn và không vượt quá mức đã được quy định.

- Quản lý doanh nghiệp: Trong nhiều trường hợp, đối tác giới hạn không tham gia vào quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp thường thuộc về đối tác không giới hạn hoặc một nhóm quản lý chịu trách nhiệm.

- Cách bán liên doanh: Liên doanh trách nhiệm hữu hạn thường được bán thông qua các hãng môi giới hoặc thông qua thỏa thuận riêng (bán trực tiếp) với các nhà đầu tư. Quá trình mua bán và chuyển nhượng liên doanh sẽ tuân theo các quy định pháp lý và điều khoản hợp đồng.

Liên doanh trách nhiệm hữu hạn là một hình thức linh hoạt và hữu ích cho các nhà đầu tư thiểu số muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh mà không phải chịu trách nhiệm không giới hạn. Đối tác giới hạn có thể tham gia vào các quyết định quan trọng và nhận lợi nhuận từ doanh nghiệp mà không cần đảm bảo trách nhiệm toàn diện.

2. Liên doanh trách nhiệm hữu hạn bản chất là gì?

Liên doanh trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership) là một hình thức kinh doanh trong đó một hoặc nhiều đối tác tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp như nhà đầu tư thiểu số, trong khi một đối tác khác đóng vai trò là đối tác quản lý và chịu trách nhiệm với toàn bộ số vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chất của liên doanh trách nhiệm hữu hạn là sự kết hợp giữa đối tác giới hạn và đối tác không giới hạn. Đối tác giới hạn (hay còn được gọi là đối tác thiểu số) tham gia vào doanh nghiệp với mục đích đầu tư tiền vốn và họ chỉ chịu trách nhiệm với số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp. Họ không có quyền can thiệp vào quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp và chỉ có thể nhận lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ theo tỷ lệ đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngược lại, đối tác không giới hạn (hay còn được gọi là đối tác quản lý) đóng vai trò quản lý toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm với số vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tác này có quyền ra quyết định, tham gia vào quản lý chi tiết, và chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của doanh nghiệp.

=> Liên doanh trách nhiệm hữu hạn thường được thành lập và bán thông qua các hãng môi giới hoặc thông qua thỏa thuận riêng (bán trực tiếp) với các nhà đầu tư. Hình thức này cho phép các nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào doanh nghiệp mà không phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số nợ và rủi ro của doanh nghiệp, đồng thời cho phép các đối tác quản lý tiếp tục quản lý và điều hành doanh nghiệp theo ý muốn của mình.

3. Lợi ích của liên doanh trách nhiệm hữu hạn

Liên doanh trách nhiệm hữu hạn (Limited Partnership) mang lại một số lợi ích cho các bên tham gia, bao gồm:

- Phân chia trách nhiệm: Một trong những lợi ích chính của liên doanh trách nhiệm hữu hạn là phân chia trách nhiệm giữa các đối tác. Đối tác giới hạn chỉ chịu trách nhiệm với số vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp. Trong khi đó, đối tác không giới hạn chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ với toàn bộ số vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp bảo vệ đối tác giới hạn khỏi rủi ro tài chính lớn và tạo sự an tâm cho đối tác không giới hạn có thể quản lý và điều hành doanh nghiệp mà không phải chịu trách nhiệm tuyệt đối.

- Cấu trúc quản lý linh hoạt: Liên doanh trách nhiệm hữu hạn cho phép đối tác giới hạn không tham gia vào quản lý và điều hành doanh nghiệp. Điều này tạo ra một cấu trúc quản lý linh hoạt, cho phép đối tác không giới hạn có quyền ra quyết định và tự do trong việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, đối tác giới hạn không phải lo lắng về việc tham gia vào quyết định và có thể tập trung vào việc đầu tư vốn mà không bị gián đoạn bởi quản lý kinh doanh.

- Cơ hội đầu tư và hợp tác: Liên doanh trách nhiệm hữu hạn cung cấp cơ hội đầu tư cho những người có vốn nhỏ mà không muốn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số nợ và rủi ro của doanh nghiệp. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi để hợp tác và kết hợp tài chính giữa các đối tác. Các nhà đầu tư có thể tham gia vào doanh nghiệp với số vốn hạn chế và được chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

- Bảo mật thông tin: Liên doanh trách nhiệm hữu hạn đặc biệt hữu ích khi các đối tác muốn bảo vệ quyền riêng tư và thông tin về tài sản cá nhân. Đối tác giới hạn không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân và tài sản của mình trong quá trình hoạt động doanh nghiệp. Điều này giúp bảo đảm tính riêng tư và bảo mật cho các đối tác.

=> Liên doanh trách nhiệm hữu hạn mang lại lợi ích về phân chia trách nhiệm, cấu trúc quản lý linh hoạt, cơ hội đầu tư và hợp tác, cũng như bảo mật thông tin. Hình thức này tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác tham gia vào doanh nghiệp mà không phải chịu trách nhiệm tuyệt đối và giúp đảm bảo sự cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của mỗi bên. 

4. Hạn chế đối với liên doanh trách nhiệm hữu hạn

Trong khi liên doanh trách nhiệm hữu hạn mang lại lợi ích đáng kể, cần nhớ rằng cũng có một số hạn chế hoặc yêu cầu đối với hình thức này:

- Giới hạn quyền kiểm soát: Đối tác giới hạn trong liên doanh trách nhiệm hữu hạn không có quyền can thiệp vào quyết định quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Họ chỉ có thể nhận lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này có thể làm mất đi khả năng tham gia vào quyết định chiến lược và ảnh hưởng đến hướng phát triển của doanh nghiệp.

- Trách nhiệm pháp lý của đối tác không giới hạn: Đối tác không giới hạn trong liên doanh trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ với toàn bộ số vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu có vấn đề pháp lý hoặc nợ nần trong doanh nghiệp, đối tác không giới hạn có thể phải chịu trách nhiệm tài chính cá nhân và tài sản của mình.

- Khả năng tìm kiếm đối tác giới hạn: Một thách thức trong việc thành lập liên doanh trách nhiệm hữu hạn là tìm kiếm đối tác giới hạn. Người muốn tham gia vào doanh nghiệp với vai trò đối tác giới hạn có thể cảm thấy không muốn chịu trách nhiệm tài chính lớn hơn số vốn đã đầu tư hoặc không muốn mất quyền kiểm soát trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

- Quản lý và thực hiện hợp đồng: Đối tác không giới hạn trong liên doanh trách nhiệm hữu hạn phải chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về quyền và nghĩa vụ pháp lý, cũng như sự cẩn trọng trong việc xây dựng và thực hiện các hợp đồng để đảm bảo sự tuân thủ và bảo vệ lợi ích của tất cả các bên tham gia.

Mặc dù có những hạn chế và yêu cầu, liên doanh trách nhiệm hữu hạn vẫn là một hình thức kinh doanh phổ biến và hữu ích. Đối với những người muốn đầu tư vào doanh nghiệp mà không muốn chịu trách nhiệm tuyệt đối hoặc muốn tham gia vào quản lý doanh nghiệp mà không muốn chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ, liên doanh trách nhiệm hữu hạn là một sự lựa chọn hợp lý.=> 

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Liên doanh (JOINT VENTURE) là gì ?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!