1. Hiểu thế nào về hợp đồng kiểm soát?

Đồng kiểm soát trong liên doanh là một khái niệm quan trọng được định nghĩa và giải thích một cách cụ thể tại Mục 03 của Chuẩn mực kế toán số 08, được ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC. Đây là một phần quan trọng trong việc hiểu rõ về cơ chế quản lý và quyết định trong mô hình liên doanh.

Trong bối cảnh phức tạp của hoạt động kinh doanh, liên doanh không chỉ là sự hợp tác giữa các bên mà còn là nơi mà quyền lực và trách nhiệm được phân chia một cách minh bạch và công bằng. Cụ thể, liên doanh được định nghĩa là một thỏa thuận bằng hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, trong đó hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh.

Với nhiều dạng hình khác nhau, liên doanh có thể được thực hiện qua các hình thức như hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát, hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát, hoặc hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, việc định nghĩa các thuật ngữ liên quan là cực kỳ quan trọng. Trong đó, "kiểm soát" được hiểu là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó. Trong khi đó, "đồng kiểm soát" là một mức độ cao hơn, là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.

Ngoài ra, thuật ngữ "ảnh hưởng đáng kể" cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định quyền lực và trách nhiệm. Đây là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế, nhưng không phải là quyền kiểm soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.

Trong một liên doanh, các bên góp vốn có thể được phân thành hai loại chính: bên góp vốn liên doanh và nhà đầu tư trong liên doanh. Trong đó, bên góp vốn liên doanh là những bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó, trong khi nhà đầu tư trong liên doanh chỉ tham gia mà không có quyền đồng kiểm soát.

Tóm lại, đồng kiểm soát là cơ sở để xây dựng các quy tắc và quy định trong hoạt động của liên doanh. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các nguyên tắc và quy định liên quan đến đồng kiểm soát là chìa khóa để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý và hoạt động của một liên doanh

 

2. Có bắt buộc phải thiết lập quyền đồng kiểm soát trong liên doanh bằng hình thức hợp đồng không?

Việc thiết lập quyền đồng kiểm soát trong liên doanh là một phần không thể thiếu và quan trọng của quy trình hình thành và hoạt động của một doanh nghiệp chung. Điều này đặc biệt đúng khi xem xét các hình thức liên doanh được quy định tại Mục 04 của Chuẩn mực kế toán số 08, theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

Cụ thể, Mục 04 của chuẩn mực này tập trung vào ba hình thức liên doanh cụ thể: hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát); hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (tài sản được đồng kiểm soát); hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát).

Đặc điểm chung của các hình thức liên doanh này là:

- Hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên cơ sở thoả thuận bằng hợp đồng. Điều này đề cập đến quá trình mà các bên tham gia cùng nhau đàm phán, thống nhất và ký kết hợp đồng để thực hiện một dự án kinh doanh chung.

- Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát. Điều này đặc biệt quan trọng vì quyền đồng kiểm soát giúp các bên có khả năng tham gia vào quản lý và ra quyết định về các hoạt động kinh doanh chung một cách công bằng và hiệu quả.

Việc thiết lập quyền đồng kiểm soát trong liên doanh không chỉ là một yếu tố quan trọng mà còn là điều bắt buộc phải được thực hiện thông qua thỏa thuận bằng hợp đồng. Thỏa thuận này không chỉ xác định rõ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên mà còn cung cấp cơ sở pháp lý cho việc quản lý và vận hành hiệu quả của doanh nghiệp chung. Đồng thời, nó cũng tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các bên tham gia

Như vậy, bắt buộc phải thỏa thuận bằng văn bản khi thiết lập quyền đồng kiểm soát trong liên doanh. Nội dung của hợp đồng được đề cấp cụ thể dưới đây:

 

3. Các nội dung có trong hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát

Thỏa thuận bằng hợp đồng để thiết lập quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh là một phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng không ai trong số các bên góp vốn liên doanh có thể một mình chi phối các hoạt động của liên doanh đó. Trong thỏa thuận này, các điều khoản cụ thể được quy định để đảm bảo rằng quyết định quan trọng nhất định được đưa ra một cách đồng thuận từ tất cả các bên góp vốn liên doanh hoặc từ đa số những bên có ảnh hưởng lớn trong số họ, theo quy định của chuẩn mực đã được nêu trong Mục 07 của Chuẩn mực số 08, được ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

Việc thực hiện thỏa thuận bằng hợp đồng có thể đạt được thông qua một số phương thức, bao gồm việc nêu rõ trong bản thỏa thuận hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên góp vốn liên doanh, hoặc có thể thông qua việc đưa ra trong các điều khoản hoặc quy chế khác của liên doanh.

Thỏa thuận bằng hợp đồng cần được trình bày bằng văn bản và phải bao gồm các mục sau:

- Hình thức của hoạt động của liên doanh, thời gian hoạt động và các nghĩa vụ báo cáo của các bên góp vốn liên doanh;

- Việc chỉ định Ban quản lý hoạt động kinh tế của liên doanh và quyền biểu quyết của các bên góp vốn liên doanh;

- Số tiền hoặc giá trị của vốn góp từ mỗi bên góp vốn liên doanh; và

- Cách phân chia sản phẩm, thu nhập, chi phí hoặc kết quả của liên doanh giữa các bên góp vốn liên doanh.

Do đó, thỏa thuận bằng hợp đồng là một công cụ quan trọng để xác định và đảm bảo rằng mọi bên góp vốn liên doanh đều có quyền và trách nhiệm tương đương trong quá trình quản lý và hoạt động của liên doanh

Kết luận

Thỏa thuận bằng hợp đồng đóng vai trò quan trọng và không thể phủ nhận trong việc thiết lập quyền đồng kiểm soát đối với một liên doanh. Điều này không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý hoạt động kinh doanh mà còn là yếu tố quyết định sự hợp tác và thành công của liên doanh.

Thỏa thuận bằng hợp đồng cung cấp nền tảng pháp lý và các nguyên tắc cụ thể để xác định và quản lý quyền đồng kiểm soát giữa các bên góp vốn trong liên doanh. Bằng cách này, nó giúp mỗi bên có cái nhìn rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình, từ đó tạo ra sự tin tưởng và ổn định trong quan hệ lao động.

Đặc biệt, thỏa thuận bằng hợp đồng còn là công cụ để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các bên góp vốn. Bằng việc xác định rõ ràng các quyết định quan trọng, cách phân chia sản phẩm và thu nhập, thỏa thuận giúp tránh được những bất đồng và tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Nó tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và tiến triển của liên doanh.

Không chỉ là một tài liệu pháp lý, thỏa thuận bằng hợp đồng còn là biểu tượng cho sự cam kết và lòng tin giữa các bên góp vốn. Bằng việc tuân thủ và thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận, các bên chứng tỏ sự trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hòa thuận.

Tóm lại, thỏa thuận bằng hợp đồng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là cơ sở để xây dựng sự hợp tác và thành công của liên doanh. Sự hiểu biết, minh bạch và trách nhiệm trong việc thiết lập và thực hiện thỏa thuận là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ kinh doanh và thành công của dự án liên doanh.

Bài viết liên quan: Thế nào là quyền đồng kiểm soát? Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát như thế nào?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!