Luật nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật là pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.

Đây là hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột thường được áp dụng để điều chỉnh việc bồi thường thiệt hại (trách nhiệm dân sự) ngoài hợp đồng. Ví dụ: “Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của nước kí kết nơi xảy ra hành vi hoặc sự cố gây thiệt hại"; hoặc “pháp luật áp dụng đối với nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng là pháp luật của nước kí kết nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại".

Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại được thực hiện ở nước này nhưng hậu quả của hành vi đó lại phát sinh ở một nước khác thì: pháp luật một số nước (Italia, Hi Lạp,...) cho rằng, nơi vi phạm pháp luật là nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại; pháp luật Anh, Mỹ lại quy định rằng, nơi vi phạm pháp luật là nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại, còn pháp luật các nước khác, như: Đức, Việt Nam... lại cho rằng, nơi vi phạm pháp luật có thể là nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại. Khoản 1 Điều 835 Bộ luật dân sự năm 1995 quy định: “Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại", quy định này tiếp tục được Bộ luật dân sự năm 2005 quy định tại khoản 1 Điều 773.