Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp lậut trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Căn cứ Điều 188 Luật đất đai 2013 , quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

... "

Nếu mảnh đất bạn muốn chuyển nhượng đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, bạn hoàn toàn có quyền chuyển nhượng diện tích đất này.

Tuy nhiên, đất rừng phòng hộ loại đất đặc biệt, có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên pháp luật đưa ra một số hạn chế nhất định trong hoạt động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng loại đất này, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ còn phải bảo đảm đảm các điều kiện cụ thể đối với đất này quy định tại Khoản 2 Điều 192 Luật Đất đai 2013 như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.”

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, ông A chuyển nhượng đất rừng phòng hộ cho ông B, sau đó, ông B chuyển lại cho bà C (đã có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã có đất rừng phòng hộ) tuy nhiên, ở đây không nói vào thời điểm chuyển nhượng đất cho ông B, ông B có cư trú tại đó không?

Nếu ông B cũng sinh sống trong khu vực đất rừng phòng hộ và việc chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 nêu trên thì việc chuyển nhượng là hợp pháp.

Nếu ông B không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ thì ông B không được nhận chuyển nhượng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy định; từ đó ông B không có quyền thực hiện việc chuyển nhượng dẫn đến giao dịch chuyển nhượng của ông B cho bà C là không hợp pháp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập