Mẫu số 09a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

BẢN CAM KẾT

Của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi(1): …………………………

Tên tôi là: ……………………………………………. Nam/nữ:...............................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: ….…/…/……; nơi cấp:......................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:............................................

Nghề nghiệp:.....................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: ……/QĐ-UBND ngày .../..../20.... của Chủ tịch UBND(2)…………

Tôi xin cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

a) Về chấp hành pháp luật, sửa chữa những sai phạm:

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

..........................................................................................................................................

b) Về thực hiện nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện:

..........................................................................................................................................

c) Về tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề:

..........................................................................................................................................

d) Về hình thức tham gia lao động:

..........................................................................................................................................

đ) Về tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống:

..........................................................................................................................................

e) Về tham gia chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng(3):

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)

..........................................................................................................................................

 

Ý kiến của người đưc phân công giúp đỡ
…………………………………..
…………………………………..
…….., ngày .... tháng .... năm 20....
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày .... tháng .... năm 20....
Người viết cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục cam kết về việc chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Dành cho người nghiện ma túy. 

>> Xem thêm:  Mẫu biểu báo cáo tổng hợp tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 1)