CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

BẢN CAM KẾT

 

          Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….….............…………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..……….............…………...

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

6. Nơi làm việc chính (nếu có):…………………...………………............…………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm ……..… của tôi không vượt quá (*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ…...............…).

Tôi đề nghị …………………..… (Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..……… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT          

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)           

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 108.000.000 triệu đồng.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai

=

108.000.000 đồng

+

43.200.000 đồng

x

Tổng số người

phụ thuộc

 

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

Số tiền khai

=

108.000.000  đồng

+

43.200.000  đồng

x

2

=

194.400.000 đồng

 

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN