Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày tháng năm

BẢN CAM KẾT PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH CỦA THƯƠNG NHÂN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

Kính gửi: ………..(1)…………….

I. Thông tin chung:

1. Tên tổ chức, cá nhân cam kết:...............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................

3. Điện thoại:…………….., Fax: ………………., E-mail:............................................

4. Tài khoản số: ………………, Tại:...........................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

...................................................................................................................................

5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:........................................................................

6. Nhập khẩu để trực tiếp sử dụng hoặc nhập khẩu ủy thác cho thương nhân khác :……(Tên thương nhân ủy thác nhập khẩu) ……………………………….

II. Thông tin về phế liệu dự kiến nhập khẩu:

TT

Loại phế liệu dự kiến nhập khẩu (ghi tên và mã HS)

Khối lượng phế liệu nhập khẩu/ năm (dự kiến)

Mô tả phế liệu (cam kết về chất lượng, thành phần và hàm lượng tạp chất tối đa cho phép)

1

2

3

...

III. Nội dung cam kết:

1. Chúng tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng tạp chất đi kèm với phế liệu và đáp ứng các yêu cầu quy định của Việt Nam.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hay quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường mà 2 bên đã thống nhất.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển và sử dụng phế liệu bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường như đã được Cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được cấp.

4. Nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết chịu toàn bộ chi phí tài chính để khắc phục các hậu quả gây ô nhiễm môi trường.

>> Xem thêm:  Thế nào là cho vay nặng lãi ? hành vi cho vay nặng lại bị xử lý như thế nào ?

5. Đối với thương nhân nhập khẩu trực tiếp: Chúng tôi cam kết phế liệu nhập khẩu chỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất của mình.

6. Đối với thương nhân được ủy thác nhập khẩu: Cam kết chỉ giao phế liệu nhập khẩu cho thương nhân ủy thác nhập khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TNMT (nơi có cửa khẩu nhập khẩu);
- Sở TNMT (nơi đặt kho, bãi lưu giữ phế liệu);
- …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯƠNG NHÂN

Ghi chú: (1) Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu.

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện thế nào ? Mức bồi thường khi thực hiện dự án ?