Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị:……………………                                          Mẫu số C12-HD                                       

Bộ phận:………………….                        (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:………..                    ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Tài chính)

 

                            BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

                                                                                  Tháng…..năm…..                                                                           Số:……………

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)

Số

TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền lưu trú

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã tạm ứng

Số tiền còn

được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

x

 

         Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………

          (Kèm theo…..chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)

 

                                                                                                     Ngày……tháng …..năm.....

        Người lập                         Kế toán trưởng                           Người duyệt

      (Ký, họ tên)                            (Ký,họ tên)                                 (Ký, họ tên)     

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê thanh toán tiền điện nước (Mẫu số 02/TNDN)