MẪU BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP (Phụ lục 10)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

….., ngày …. tháng  năm 

 

 

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM ...

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm trước liền kề năm báo cáo

Năm báo cáo

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP

 

 

 

 

II

TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

 

 

 

 

1

Lao động

Người

 

 

 

2

Mức tiền lương bình quân

1.000 đ/tháng

 

 

 

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

 

 

 

4

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Triệu đồng

 

 

 

5

Thu nhập bình quân

1.000 đ/tháng

 

 

 

III

TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

1

Số người quản lý doanh nghiệp

Người

 

 

 

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệuđồng/tháng

 

 

 

3

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

 

 

 

4

Mức tiền lương bình quân

Triệuđồng/tháng

 

 

 

5

Qũy tiền thưởng

 

 

 

 

6

Tiền thưởng, thu nhập

Triệu đồng

 

 

 

7

Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý

Triệuđồng/tháng

 

 

 

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng;

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng.