TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

….., ngày …. tháng  năm 

 

Năm báo cáo…………………..

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

 

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm X -3

Thực hiện năm X- 2

Thực hiện năm X- 1

Ước thực hiện năm báo cáo (năm X)

1

Sản phẩm chủ yếu sản xuất

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

 

 

 

 

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

 

 

 

 

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

 

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu (nếucó)

1000 USD

 

 

 

 

6

Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)

 

 

 

 

 

7

Kế hoạch đầu tư phát triển

Tỷ đồng

 

 

 

 

a)

- Nguồn ngân sách

 

 

 

 

b)

- Vốn vay

 

 

 

 

c)

- Vốn khác

 

 

 

 

8

Tổng lao động

Người

 

 

 

 

9

Tổng quỹ lương

Tỷ đồng

 

 

 

 

a)

- Quỹ lương quản lý

Tỷ đồng

 

 

 

 

b)

- Quỹ lương lao động

Tỷ đồng

 

 

 

 

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.