Mẫu số 27

(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)

_____________________________

 

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Địa danh .....,  ngày.... tháng.... năm 20....

 

Kính gửi : ...........

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

I. Phần chung

1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò : .................;

2. Loại hình doanh nghiệp:............(Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp khác...);

3. Địa chỉ : .....................;

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Điện thoại: ...................; Fax:  .................;

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên.................................;

- Năm sinh.................................;

- Trình độ chuyên môn...............

II. Khối lượng công tác thăm dò và chi phí đã thực hiện tính đến ngày... tháng... năm...

1. Giấy phép thăm dò khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......

1.1. Cơ quan cấp phép....;

1.2. Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);

1.3. Diện tích khu vực thăm dò:.........(m2, ha, km2);

>> Xem thêm:  Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn dịch vụ, cách xuất và sử dụng hóa đơn theo quy định mới ?

1.4. Loại khoáng sản được phép thăm dò : ....................;

1.5. Vị trí khu vực thăm dò: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

1.6. Tên đề án thăm dò : ...........;

1.7. Đơn vị thi công đề án thăm dò khoáng sản.....................................................;

1.8. Chủ nhiệm đề án thăm dò:

Năm sinh................................; Học vị chuyên ngành..............

1.9. Tình hình thi công đề án thăm dò...........................................................

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Nhận xét, đánh giá về công tác thăm dò.........................................................

2. Giấy phép thăm dò khoáng sản số:...... ngày... tháng.... năm......(nếu có)

>> Xem thêm:  Tư vấn về nộp sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN ?

(Nội dung báo cáo như Mục 1 nêu trên)...................;

......................................

III. Đề xuất, kiến nghị

 

 

Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò

(Ký tên, đóng dấu)

 

            (Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có từ một (01) giấy phép thăm dò trở lên chỉ lập một (01) báo cáo này; trong đó, Mục I và Mục III là phần báo cáo chung; Mục II báo cáo riêng cho từng giấy phép)

 

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?

 

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi như thế nào ?