1. Có những mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư nào?

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, theo đó các mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư từ ngày 01/9/2023 được ban hành bao gồm các mẫu sau:

- Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm: Mẫu số 01: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm.

- Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, bao gồm:

+ Mẫu số 02: Báo cáo đánh giá ban đầu;

+ Mẫu số 03: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

+ Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn;

+ Mẫu số 05: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Mẫu số 06: Báo cáo đánh giá đột xuất;

+ Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;

+ Mẫu số 08: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm);

+ Mẫu số 09: Báo cáo đánh giá tác động;

+ Mẫu số 10: Báo cáo tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý trong năm.

- Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bao gồm:

+ Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

+ Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm).

+ Mẫu Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo Mẫu số 05

+ Mẫu Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động thực hiện theo các mẫu tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này.

- Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, bao gồm:

+ Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

+ Mẫu số 14: Báo cáo đánh giá đột xuất;

+ Mẫu số 15: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

+ Mẫu số 16: Báo cáo đánh giá kết thúc;

+ Mẫu số 17: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm);

+ Mẫu số 18: Báo cáo đánh giá tác động.

- Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng:

Mẫu số 19: Báo cáo tình hình giám sát đầu tư của cộng đồng.

2. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ giai đoạn khai thác, vận hành dự án đầu tư

>>> Tải ngay Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ giai đoạn khai thác, vận hành dự án đầu tư tại đây.

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành dự án đầu tư công (Mẫu số 08) như sau:

Mẫu số 08

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ SỬ DỤNG
-------

Số:     /BCGSĐGĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …. tháng …. năm ………

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH

(Năm....)

Tên dự án: Dự án nhà máy xử lý nước thải

Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu số 02 và chỉ báo cáo một lần tại kỳ báo cáo đầu tiên sau khi dự án được đưa vào vận hành.

II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC VẬN HÀNH DỰ ÁN

1. Thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án (nêu rõ thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

2. Tính bền vững; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có).

3. Tình hình sản xuất, kinh doanh (đối với dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh):

- Tình hình sử dụng lao động (số lượng, cơ cấu trình độ) đến thời điểm báo cáo.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...).

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

- Tình hình lợi nhuận (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

III. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

                                  CHỦ SỬ DỤNG
(ký tên, đóng dấu)

3. Nội dung mẫu báo cáo giám sát đánh giá định kỳ khai thác, vận hành dự án đầu tư

Nội dung mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công:

Thông tin về dự án

Đầu tiên, báo cáo cần ghi rõ các thông tin về dự án bao gồm:

- Tên dự án;

- Chủ đầu tư;

- Tổ chức tư vấn lập dự án;

- Mục tiêu của dự án;

- Quy mô, công suất;

- Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính;

- Địa điểm dự án;

- Diện tích sử dụng đất;

- Hình thức quản lý dự án;

- Các mốc thời gian về dự án;

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư;

- Thời gian thực hiện dự án: Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc;

- Tổng mức đầu tư;

- Nguồn vốn đầu tư;

Tình hình khai thác, vận hành dự án

Báo cáo trình bày về tình hình khai thác vận hành dự án gồm các nội dung:

- Thứ nhất, thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án (nêu rõ thực trạng kinh tế - kỹ thuật, vận hành của dự án và so sánh với các chỉ tiêu được phê duyệt trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

- Thứ hai, tính bền vững; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có).

- Thứ ba, tình hình sản xuất, kinh doanh (đối với dự án đầu tư nhằm mục đích kinh doanh):

+ Tình hình sử dụng lao động (số lượng, cơ cấu trình độ) đến thời điểm báo cáo.

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội…).

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

+ Tình hình lợi nhuận (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

Kiến nghị

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có).

Chủ thể nộp báo cáo, nơi nộp báo cáo

- Chủ thể nộp báo cáo: nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp báo cáo.

- Nơi nộp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Xem thêm: Mẫu Báo cáo đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn đối với dự án đầu tư

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ giai đoạn khai thác, vận hành dự án đầu tư mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!