Mẫu số 22/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

UBND TỈNH/ TP
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:          /STP-BC

Tỉnh (Thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BÁO CÁO HÀNG NĂM CỦA SỞ TƯ PHÁP
VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 
tại tỉnh (thành phố)………….

Kính gửi:

               - Bộ Tư pháp;
               - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……………………

 

1Về tình hình tổ chức

1. Trung tâm trọng tài thương mại

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên:                                                , trong đó:

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

+ Số lượng trọng tài viên:

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

2. Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên:                                                , trong đó:

+ Trưởng Chi nhánh:

+ Số lượng trọng tài viên:

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

>> Xem thêm:  Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn dịch vụ, cách xuất và sử dụng hóa đơn theo quy định mới ?

3. Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện tổ chức trọng tài nước ngoàitại Việt Nam

a) Số lượng:

b) Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ/nhân viên:                                                , trong đó:

+ Trưởng Văn phòng đại diện:

+ Số lượng trọng tài viên:

+ Số nhân viên hợp đồng:

- Trình độ chuyên môn

II. Tình hình hoạt động, trọng tài thương mại tại địa phương

a) Đánh giá tình hình hoạt động:

>> Xem thêm:  Tư vấn về nộp sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN ?

- Về kết quả đạt được:

- Về hạn chế, tồn tại:

b) Đánh giá nguồn thu và thực hiện nghĩa vụ thuế:

- Tổng thu (tổng thu bao gồm thuế và đã trừ thuế) của các Tổ chức trọng tài tại địa phương (nguồn thu từ hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài, hòa giải và các hoạt động khác);

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….......

- Thực hiện nghĩa vụ thuế của trọng tài viên (nêu rõ tổng số thuế thu nhập cá nhân của trọng tài viên phải nộp trên cơ sở thù lao được hưởng);

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….......

c) Những khó khăn, vướng mắc (nêu rõ nguyên nhân):

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?

III. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực trọng tài thương mại

- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được chính quyền địa phương giao.

IV. Đ xuất và kiến nghị

1. Đối với UBND tỉnh, thành phố và các  quan có liên quan ở địa phương:

2. Đối với Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan:

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………;
- Lưu ………..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi như thế nào ?