Phụ lục 74

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

HIỆN TRẠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ NĂM 20 …

Kính gửi: Bộ Công Thương

Số TT

Tên máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng

Nhãn hiệu, xuất xứ

Năm

Công suất (triệu bao)

Hiệu suất sử dụng

(%)

Năng lực

(triệu bao/năm/3 ca)

Số máy tăng trong kỳ(1)

Sử dụng để SX TL tiêu thụ trong nước/sản xuất TL xuất khẩu

Sản xuất

sử dụng

Thiết kế

Thực tế

1

Tổng số máy cuốn điếu, trong đó:

- Máy cuốn điếu A

- Máy cuốn điếu B

- Máy cuốn điếu....

cái

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số máy đóng bao, trong đó:

- Máy đóng bao A

- Máy đóng bao B

- Máy đóng bao....

cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi cụ thể là đầu tư máy mới hay thay thế máy cũ