Mẫu 11 - Báo cáo hoạt động hội (*)

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /BC-…

…., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI 
NĂM …(2)…

Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủquy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội ở địa phương năm ...(2)... như sau:

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

1. Về tổ chức

a) Tổng số hội trên địa bàn: ………………………………………………………………………..

Trong đó:

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: ……………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: ………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Không thông báo cho cơ quan chức năng khi mở văn phòng đại diện doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào ?

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: ……………………………………………………………..

b) Số hội thành lập mới trong năm: ……………………………………………………………….

Trong đó:

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: ……………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: …………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: ………………………………………………………………

c) Số hội giải thể trong năm:

Trong đó:

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: ……………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: …………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Xử phạt vi phạm hành chính khi công ty có vốn nước ngoài không nộp báo cáo hoạt động đầu tư

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: ………………………………………………………………

d) Tổng số hội có phạm vi hoạt động cả nước, liên tỉnh có văn phòng đại diện tại địa phương:

đ) Tổng số tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc hội:

Trong đó số thành lập mới trong năm: ………………………………………………………………

e) Tổng số hội viên: ……………………………………………………………………………………

Trong đó số hội viên kết nạp mi trong năm: ……………………………………………………..

2Tổng số người làm việc chuyên trách tại hi: ………………………………………………

Trong đó:

a) Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: ……………………………………………….

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: ……………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: …………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: ………………………………………………………………

b) Số người làm việc tại hội do hội tự hợp đồng: ………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: ……………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: …………………………………………………………..

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: ………………………………………………………………

2. Về hoạt động

(Đánh giá các hoạt động nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội được quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP).

3. Về kinh phí

a) Tổng số thu kinh phí trong năm: …………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)

Trong đó:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: ……………………………………

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài: ……………………………………………..

- Thu từ các nguồn khác: ……………………………………………………………………………

b) Tổng số chi kinh phí trong năm: ………………………………………………………………..

Trong đó:

- Chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: ………………………………………….

- Chi hoạt động quản lý hội: ………………………………………………………………………..

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI

(Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP).

>> Xem thêm:  Các doanh nghiệp phải lập báo cáo chuyển giá (Giao dịch liên kết) ?

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhng kết quả đạt được

………………………………………………………………………………………………………….

2. Những tồn tại, hạn chế

………………………………………………………………………………………………………….

3Đề xuất, kiến nghị

………………………………………………………………………………………………………….

 

Nơi nhận:
- …………;
- …………;
- Lưu: ……

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Áp dụng cho UBND các cấp, Sở Nội vụ và phòng Nội vụ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp để xác định nội dung báo cáo cho phù hợp;

(1) Tên cơ quan báo cáo;

>> Xem thêm:  Có phải kê khai và xuất hóa đơn bán hàng khuyến mãi không ?

(2) Năm báo cáo.

>> Xem thêm:  Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện ?