Mẫu 16 - Báo cáo hoạt động hội

…(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: /BC-…(2)…

…, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
NĂM ...

Thực hiện quy định của pháp luật, Hội ...(1)... báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm ... như sau:

1. Về tổ chức của Hội

a) Về hội viên:

- Tổng số hội viên: …………………………………………………………………………………….

Trong đó:

Hội viên tổ chức: …………………………………………………………………………………….

Hội viên cá nhân: ……………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Nội vụ là gì ? Tìm hiểu chung về Bộ Nội vụ?

Số hội viên mới kết nạp trong năm: ………………………………………………………………

Trong đó:

Hội viên tổ chức: …………………………………………………………………………………….

Hội viên cá nhân: …………………………………………………………………………………….

b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: ………………………………………………….

Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (nếu có): …………………………..

c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội (trong đó làm rõ số thành lập mới trong năm báo cáo)

- Tổ chức có tư cách pháp nhân: …………………………………………………………………….

- Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: ……………………………………………………………………..

- Tổ chức cơ sở thuộc Hội: ……………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

- Văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………….

d) Việc kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt...)

………………………………………………………………………………………………………………

đ) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả hoạt động

a) Kết quả những hoạt động của Hội:

………………………………………………………………………………………………………………

b) Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao:

………………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

3. Tng số kinh phí hoạt động trong năm: ……………………………………………….……….

Trong đó:

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ: ………………………………………………………………………….

b) Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: ……………………………………………………………..

c) Hội tự huy động từ các nguồn khác: …………………………………………………………………

4. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm...

………………………………………………………………………………………………………………

5. Đề xut, kiến nghị

………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm …, Hội...(1)... báo cáo ...(3)..../.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (4)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội;

(2) Tên viết tắt của hội;

(3) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội;

(4) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thu tiền sử dụng đất của dự án ? Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới ?