PHỤ LỤC XIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN NHƯỢNG

(Áp dụng cho trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán)

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

  • Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
  • Địa chỉ trụ sở chính:
  • Điện thoại: ....                Fax:...                 

Chúng tôi xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chuyển nhượng đã được chấp thuận như sau:

TT

Họ và tên (cá nhân)/

 Tên công ty (pháp nhân)

Số CMND/

hộ chiếu/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp

Quốc tịch

Số lượng cổ phần/ phần góp vốn

Tỷ lệ

(%)

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

I

Bên chuyển nhượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bên nhận chuyển nhượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo./.

 

Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)