Mẫu số 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

BÁO CÁO

Kết quả giám sát giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(2) ……………………..

Tôi: .................................... đại diện cho(3): ………………………..là đơn vị được giao quản lý, giáo dục người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(4)…………………………….

Xin báo cáo về kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với:

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...............................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: ……/…/……; nơi cấp:.......................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn: ..../..../20....

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: .... tháng.

1. Biện pháp quản lý, giáo dục đã áp dụng

(Nêu tóm tắt các biện pháp đã áp dụng và những việc đã làm để thực hiện các biện pháp đó)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của người được giáo dục

(Nêu cụ thể những việc đã làm để sửa chữa sai phạm, khắc phục hậu quả của vi phạm, không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật)

..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Những tồn tại cần khắc phục

(Nêu cụ thể những hạn chế, thiếu sót chưa khắc phục được)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị:

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu số 23/TP-TTTM)

(Nêu cụ thể những biện pháp, việc làm đối với người được quản lý, giáo dục, đề xuất kiến nghị cụ thể với UBND về việc quản lý giáo dục đối tượng)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

____________

* Mẫu này được sử dụng để báo cáo về quá trình quản lý, giáo dục đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, vi phạm cam kết theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(2)(4) Tên xã/phường/thị trấn.

(3)(5) Tên cơ quan, tổ chức được phân công phối hợp giám sát.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07)

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua ( Mẫu số 06)