Phụ lục số 5: Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số: BC/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số  /2011/TT-BTC ngày   /  /2011 của Bộ Tài chính)

                                                  ........., ngày.........tháng.........năm 20......

 

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên đơn vị, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:. ............................

Mã số thuế: ...............................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................

Hồi       giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm ........., (đơn vị cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn:.........................................................................

…………………………………………………………………………………

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên